ನನ್ನ ಪುಟಗಳು

18 ಜನವರಿ 2015

10ನೇ ತರಗತಿ ಪದ್ಯಪಾಠ-8 ಸಂಕಟಕೆ ಗಡಿ ಇಲ್ಲ, ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾನಕಗಳುಪದ್ಯಪಾಠ-8  ಸಂಕಟಕೆ ಗಡಿ ಇಲ್ಲ
ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು:   1] ಚುಟುಕು ಕವನಗಳ ರಚನೆ
ಮಾನಕಗಳು (ಪ್ರತಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ 5 ಮಾನಕಗಳು; ತಲಾ 3 ಅಂಕಗಳಂತೆ ಒಟ್ಟು 15 ಅಂಕಗಳು)
1] ಚುಟುಕು ಕವನಗಳ ರಚನೆ. 
1) ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಕವನ ರಚನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆಯೇ?
2) ರಚನೆಗೆ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಷಯವಸ್ತು ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆಯೇ?
3) ಕವನದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆಯೇ?
4) ಚುಟುಕು ಪದಗಳನ್ನು ಧ್ವನಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೆಣೆಯಲಾಗಿದೆಯೇ?
5) ವ್ಯಾಕರಣ ದೋಷವಿಲ್ಲದೆ ಅಂದವಾಗಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆಯೇ?

10ನೇ ತರಗತಿ ಪದ್ಯಪಾಠ-7 ವೀರಲವ, ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾನಕಗಳುಪದ್ಯಪಾಠ-7  ವೀರಲವ
ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು:   1] ಪದ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ರಾಮಾಯಣದ ಪಾತ್ರಗಳ ಪರಿಚಯಾತ್ಮಕ ಲೇಖನ ಬರೆಯುವುದು.
2] ವಿವಿಧ ಷಟ್ಪದಿಗಳ ತೂಗುಪಟ ತಯಾರಿಕೆ. (ಗುಂಪು ಚಟುವಟಿಕೆ)

ಮಾನಕಗಳು (ಪ್ರತಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ 5 ಮಾನಕಗಳು; ತಲಾ 3 ಅಂಕಗಳಂತೆ ಒಟ್ಟು 15 ಅಂಕಗಳು)
1] ಪದ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ರಾಮಾಯಣದ ಪಾತ್ರಗಳ ಪರಿಚಯಾತ್ಮಕ ಲೇಖನ ಬರೆಯುವುದು.
1) ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಕಾವ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವಿದೆಯೇ?
2) ಪದ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿರುವ ರಾಮಾಯಣದ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ?
3) ಪಾತ್ರಗಳ ಗುಣವಿಶೇಷತೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ?
4) ಪದ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ?
5) ಬರವಣಿಗೆ ವ್ಯಾಕರಣ ದೋಷವಿಲ್ಲದೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆಯೇ?

2] ವಿವಿಧ ಷಟ್ಪದಿಗಳ ತೂಗುಪಟ ತಯಾರಿಕೆ. (ಗುಂಪು ಚಟುವಟಿಕೆ)
1) ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಛಂದಸ್ಸಿನ ಮೂಲ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳ ಅರಿವಿದೆಯೇ?
2) ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಷಟ್ಪದಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರುವುದೆ?
3) ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಷಟ್ಟದಿಯ ವಿಧದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತೂಗುಪಟದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆಯೇ?
4) ಉದಾಹರಣೆ ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ಥಾರ ಹಾಕಿ ಗಣವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ?
5) ತೂಗುಪಟ ಅಂದವಾಗಿದ್ದು, ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾಗಿದೆಯೇ?

10ನೇ ತರಗತಿ ಪದ್ಯಪಾಠ-4 ಕೌರವೇಂದ್ರನ ಕೊಂದೆ ನೀನು, ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾನಕಗಳುಪದ್ಯಪಾಠ-6  ಕೌರವೇಂದ್ರನ ಕೊಂದೆ ನೀನು
ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು:  1] ಷಟ್ಪದಿಯ-ಭಾಮಿನಿ ಷಟ್ಪದಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಸ್ಥಾರ ಹಾಕಿ ಗಣವಿಂಗಡನೆ ಮಾಡುವುದು.
                           2] ನಡುಗನ್ನಡ ಪದ್ಯವನ್ನು ಪದವಿಂಗಡಿಸಿ ಓದುವುದು.
 
ಮಾನಕಗಳು (ಪ್ರತಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ 5 ಮಾನಕಗಳು; ತಲಾ 3 ಅಂಕಗಳಂತೆ ಒಟ್ಟು 15 ಅಂಕಗಳು)
1] ಷಟ್ಪದಿಯ-ಭಾಮಿನಿ ಷಟ್ಪದಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಸ್ಥಾರ ಹಾಕಿ ಗಣವಿಂಗಡನೆ ಮಾಡುವುದು.
1) ಷಟ್ಪದಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಣ-ವಿಧಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ?
2) ಭಾಮಿನಿ ಷಟ್ಪದಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ?
3) ಪದ್ಯಭಾಗಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲದೆ ಅಂದವಾಗಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆಯೇ?
4) ಛಂದೋ ಪ್ರಕಾರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾರ ಹಾಕಿ ಗಣ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ?
5) ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ?

2] ನಡುಗನ್ನಡ ಪದ್ಯವನ್ನು ಪದವಿಂಗಡಿಸಿ ಓದುವುದು.
1) ಅರ್ಥವತ್ತಾಗಿ ಪದವಿಂಗಡಿಸಿ ಓದಲಾಯಿತೆ?
2) ಧ್ವನಿ ಮತ್ತು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿತ್ತೆ?
3) ಸೂಕ್ತ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನಿಲುಗಡೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲಾಯಿತೆ?
4) ವಾಚನ ಸ್ವರಭಾರ ಏರಿಳಿತವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತೆ?
5) ಓದುವಿಕೆ ಕೇಳುಗರಿಗೆ ಹಿತವಾಗುವಂತಿತ್ತೆ?

10ನೇ ತರಗತಿ ಪದ್ಯಪಾಠ-5 ಸಂಕಲ್ಪಗೀತೆ, ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾನಕಗಳುಪದ್ಯಪಾಠ-5  ಸಂಕಲ್ಪಗೀತೆ
ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು:   1] ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯದ ಬಗೆಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ಕಾಳಜಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಸರಳ ಕವನ ರಚನೆ.
2] ಜಿ.ಎಸ್.ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರ-ಪರಿಚಯದೊಂದಿಗೆ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿಮಾಡುವುದು.
ಮಾನಕಗಳು (ಪ್ರತಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ 5 ಮಾನಕಗಳು; ತಲಾ 3 ಅಂಕಗಳಂತೆ ಒಟ್ಟು 15 ಅಂಕಗಳು)
1] ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯದ ಬಗೆಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ಕಾಳಜಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಸರಳ ಕವನ ರಚನೆ.
1) ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಕವನ ರಚನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆಯೇ?
2) ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆಯೇ?
3) ಕವನದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವ ಕುಂದು-ಕೊರತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆಯೇ?
4) ವಿಷಯ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರತೆ ಇದೆಯೇ?
          5) ವ್ಯಾಕರಣ ದೋಷವಿಲ್ಲದೆ ಅಂದವಾಗಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆಯೇ?


2] ಜಿ.ಎಸ್.ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರ-ಪರಿಚಯದೊಂದಿಗೆ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿಮಾಡುವುದು.
1) ಜಿ.ಎಸ್.ಎಸ್. ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ?
2) ಕವಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ?
3) ಕವಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಕೃತಿಗಳಿಗೆ ದೊರೆತಿರುವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ-ಪುರಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೇ?
4) ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿಗಳ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಲ್ಲನೆ?
5) ಚಟುವಟಿಕೆಯ ನಂತರ ಜಿ.ಎಸ್.ಎಸ್. ಅವರ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಬಲ್ಲನೇ?

10ನೇ ತರಗತಿ ಪದ್ಯಪಾಠ-4 ವಚನ ಸೌರಭ, ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾನಕಗಳುಪದ್ಯಪಾಠ-4  ವಚನ ಸೌರಭ
ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು:             1] ವಚನಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಭಾವಾರ್ಥ ಬರೆಯುವುದು.
2] ವಚನ ಗಾಯನ.

ಮಾನಕಗಳು (ಪ್ರತಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ 5 ಮಾನಕಗಳು; ತಲಾ 3 ಅಂಕಗಳಂತೆ ಒಟ್ಟು 15 ಅಂಕಗಳು)
1] ವಚನಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಭಾವಾರ್ಥ ಬರೆಯುವುದು.
1) ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಇದೆಯೇ?
2) ಜನಪ್ರಿಯ ವಚನಕಾರರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಚನಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ?
3) ವ್ಯಾಕರಣ ದೋಷವಿಲ್ಲದೆ ಅಂದವಾಗಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆಯೇ?
4) ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ವಚನಗಳ ಕರ್ತೃವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ?
5) ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ವಚನಗಳ ಸಾರವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಡಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದೆಯೇ?

3] ವಚನ ಗಾಯನ. (ಸಾಮೂಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ)
1) ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಯನ ಕೌಶಲ್ಯವಿದೆಯೇ?
2) ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ವಚನವು ಗಾಯನಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆಯೇ?
3) ಗಾಯನದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆಯೇ?
4) ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಚನವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮತ್ತು ನಿರರ್ಗಳವಾಗಿ ಹಾಡಿದರೇ?
5) ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಮಾನತೆಯಿಂದ ಹಾಡಿದರೇ?