ನನ್ನ ಪುಟಗಳು

18 ಜನವರಿ 2015

10ನೇ ತರಗತಿ ಪದ್ಯಪಾಠ-2 ಹಕ್ಕಿ ಹಾರುತಿದೆ ನೊಡಿದಿರಾ, ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾನಕಗಳುಪದ್ಯಪಾಠ-2  ಹಕ್ಕಿ ಹಾರುತಿದೆ ನೊಡಿದಿರಾ
ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು:             1] ಭಾವಗೀತೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು.
2] ಭಾವಗೀತೆ ಗಾಯನ.
                                      3] ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಕನ್ನಡಿಗರ ಪರಿಚಯ.
ಮಾನಕಗಳು (ಪ್ರತಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ 5 ಮಾನಕಗಳು; ತಲಾ 3 ಅಂಕಗಳಂತೆ ಒಟ್ಟು 15 ಅಂಕಗಳು)
1] ಭಾವಗೀತೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು.
1) ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಭಾವಗೀತೆಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಇದೆಯೇ?
2) ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಗೀತೆಗಳು ಭಾವಗೀತೆಯ ಚೌಕಟ್ಟಿಗೆ ಒಳಪಡುತ್ತವೆಯೇ?
3) ವ್ಯಾಕರಣ ದೋಷವಿಲ್ಲದೆ ಅಂದವಾಗಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆಯೇ?
4) ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಭಾವಗೀತೆಗಳ ಕರ್ತೃಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ?
5) ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ?

2] ಭಾವಗೀತೆ ಗಾಯನ.
1) ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಭಾವಗೀತೆಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಇದೆಯೇ?
2) ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಭಾವಗೀತೆಯು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆಯೇ?
3) ಗಾಯನದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆಯೇ?
4) ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ಗೀತೆಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮತ್ತು ನಿರರ್ಗಳವಾಗಿ ಹಾಡಿದನೇ?
5) ಗಾಯನವು ಭಾವಪೂರ್ಣವಾಗಿತ್ತೆ?

3] ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಕನ್ನಡದ ಕವಿ/ಸಾಹಿತಿಗಳ ಸಚಿತ್ರ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹ
1) ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿದೆಯೇ?
2) ಭಾವಚಿತ್ರಗಳು ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ತಾಳೆಯಾಗುವಂತೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿವೆಯೇ?
3) ಮಾಹಿತಿ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಬದ್ಧತೆ ಇದೆಯೇ?
4) ಬರವಣಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ, ಮತ್ತು ಅಂದವಾಗಿದೆಯೇ?
5) ವ್ಯಾಕರಣ ದೋಷರಹಿತವಾಗಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆಯೇ?
ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ