ನನ್ನ ಪುಟಗಳು

23 ನವೆಂಬರ್ 2017

8ನೇ ತರಗತಿ ಪ್ರಥಮಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಪದ್ಯ-6 ಸೋಮೇಶ್ವರ ಶತಕ

9ನೇ ತರಗತಿ ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಪದ್ಯ-4-ನಿಯತಿಯನಾರ್ ಮೀಱಿದಪರ್

9ನೇ ತರಗತಿ ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಪದ್ಯ-5-ಮರಳಿ ಮನೆಗೆ (ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ವೀಕ್ಷಣೆ)

9ನೇ ತರಗತಿ ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಗದ್ಯ-5-ಪ್ರಜಾನಿಷ್ಟೆ

9ನೇ ತರಗತಿ ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಗದ್ಯ-5-ಆದರ್ಶ ಶಿಕ್ಷಕ ಸರ್ವೇಪಲ್ಲಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್

8ನೇ ತರಗತಿ ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಪದ್ಯ-5-ವಚನಾಮೃತ

8ನೇ ತರಗತಿ ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಪದ್ಯ-ಭರವಸೆ