ನನ್ನ ಪುಟಗಳು

22 ನವೆಂಬರ್ 2015

10ನೆಯ ತರಗತಿ ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ PPT (10th First Language Kannada Quiz PPT)

PPT Download ಮಾಡಲು ಪಾಠದ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
            ಗದ್ಯಪಾಠಗಳ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ PPT 
ಕ್ರ. ಸಂ
ಗದ್ಯಪಾಠದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ
1
2
3
4
ಭಾಗ್ಯಶಿಲ್ಪಿಗಳು (upload ಆಗಿಲ್ಲ)
5
ಎದೆಗೆ ಬಿದ್ದ ಅಕ್ಷರ (upload ಆಗಿಲ್ಲ)
6
ವ್ಯಾಘ್ರಗೀತೆ (upload ಆಗಿಲ್ಲ)
7
ವೃಕ್ಷಸಾಕ್ಷಿ  (upload ಆಗಿಲ್ಲ)
8
ಸುಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಕಥೆ (upload ಆಗಿಲ್ಲ)
 

          ಪದ್ಯಪಾಠಗಳ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ PPT

ಕ್ರ. ಸಂ
ಪದ್ಯಪಾಠದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ
1
2
3
4
ಕೌರವೇಂದ್ರನ ಕೊಂದೆ ನೀನು (upload ಆಗಿಲ್ಲ)
5
ಹಸುರು  (upload ಆಗಿಲ್ಲ)
6
7
ವೀರಲವ (upload ಆಗಿಲ್ಲ)
8
ಕೆಮ್ಮನೆ ಮೀಸೆ ವೊತ್ತನೇ (upload ಆಗಿಲ್ಲ)[ಸೂಚನೆ:- ಈ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ PPT ಗಳು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ (ವಿಂಡೋಸ್) ನಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಮಾತ್ರ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಅಕ್ಷರಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸದಿದ್ದಲ್ಲಿ Nudi 5.0 Download ಮಾಡಿ ಅದರೊಡನೆ ಇರುವ Nudi Font ಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಗೆ install ಮಾಡಿ.]

**********************