ನನ್ನ ಪುಟಗಳು

27 ಆಗಸ್ಟ್ 2019

ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ (ಮಿಶ್ರಿತ-1.2) 50 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು -ಕನ್ನಡ ದೀವಿಗೆ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ(ತತ್ಸಮ-ತದ್ಭವ, ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯ, ದ್ವಿರುಕ್ತಿ-ಜೋಡುನುಡಿ, ವಾಕ್ಯಪ್ರಭೇದ, ಕ್ರಿಯಾಪದ)

ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ (ಮಿಶ್ರಿತ-2.3) 50 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು : ಅವ್ಯಯ, ಹಳಗನ್ನಡ-ಹೊಸಗನ್ನಡ ರೂಪ, ಕೃದಂತ, ತದ್ಧಿತಾಂತ, ಲೇಖನ ಚಿಹ್ನೆಗಳು, ವರ್ಣಮಾಲೆ

ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ (ಮಿಶ್ರಿತ-2.2) 50 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು : ಅವ್ಯಯ, ಹಳಗನ್ನಡ-ಹೊಸಗನ್ನಡ ರೂಪ, ಕೃದಂತ, ತದ್ಧಿತಾಂತ, ಲೇಖನ ಚಿಹ್ನೆಗಳು