ನನ್ನ ಪುಟಗಳು

05 ಜುಲೈ 2018

ತರಳಬಾಳು ವಚನಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಗ್ರಹ (E-Book)

    ಶ್ರೀ ತರಳಬಾಳು ಜಗದ್ಗುರು ಡಾ|| ಶ್ರೀ ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಶಿವಾಚರ್ಯ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರು ಸಂಪಾದಿಸಿ ತಮ್ಮ ವೆಬ್ ಸೈಟಿನಲ್ಲಿ ವಚನಗಳ E-ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದು, ಅವುಗಳನ್ನು ಅವರ ವೆಬ್ ಸೈಟಿನಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಓದಲು ಈ ಕೆಳಕಂಡವುಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಶ್ರೀ ತರಳಬಾಳು ಮಠದ ವೆಬ್ ವಿಳಾಸ www.taralabalu.org ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
**********