ನನ್ನ ಪುಟಗಳು

11 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2016

8,9 ಮತ್ತು 10ನೇ ತರಗತಿ ಪದ್ಯಗಳ ಧ್ವನಿಮುದ್ರಿಕೆಗಳು

8,9 ಮತ್ತು 10ನೇ ತರಗತಿ ಪದ್ಯಗಳ ಧ್ವನಿಮುದ್ರಿಕೆಗಳು

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ:-
ಕೃಪೆ :
ಶ್ರೀ ಚ್ ಎನ್ ದೇವರಾಜು, ಹಿಂದಿ ಶಿಕ್ಷಕರು,
ಬಾಲಕಿಯರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಮಂಡ್ಯ
ಜಂಗಮ ವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 9964415616
                       ಮತ್ತು 
ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ್ ಭಾಗ್ವತ್, ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಕರು, 
ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು(ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ವಿಭಾಗ)
ಮಳಗಿ, ಮುಂಡಗಿ ತಾ. ಶಿರಸಿ ಶೈ.ಜಿಲ್ಲೆ
ಜಂಗಮ ವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 9481861862


8ನೆಯ ತರಗತಿ ಪದ್ಯಗಳ ಧ್ವನಿಮುದ್ರಿಕೆಗಳು

ಕ್ರ. ಸಂ
ಪದ್ಯದ ಹೆಸರು
Play
1
ಕನ್ನಡಿಗರ ತಾಯಿ
2
ಸಣ್ಣ ಸಂಗತಿ 
 ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ
3
ಗೆಳೆತನ
4
ಭರವಸೆ
5 ವಚನಾಮೃತ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ
6
ಸೋಮೇಶ್ವರ ಶತಕ 
ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ
7
ಜೀವನ ದರ್ಶನ
8
ರಾಮಧಾನ್ಯ ಚರಿತೆ 
 ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ9ನೆಯ ತರಗತಿ ಪದ್ಯಗಳ ಧ್ವನಿಮುದ್ರಿಕೆಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ
ಪದ್ಯದ ಹೆಸರು
Play
1
ಹೊಸಹಾಡು
2
ಪಾರಿವಾಳ 
3
ಸಿರಿಯನಿನ್ನೇನ ಬಣ್ಣಿಪೆನು
4
ನಿಯತಿಯನಾರ್ ಮೀಱಿದಪರ್   Download
5
ಮರಳಿ ಮನೆಗೆ  Download
6
ತತ್ವ ಪದಗಳು
7
ನಿನ್ನ ಮುತ್ತಿನ ಸತ್ತಿಗೆಯ ನಿತ್ತು ಸಲಹು
8
ಕನ್ನಡ ನಾಡು ನುಡಿ
ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ10ನೆಯ ತರಗತಿ ಪದ್ಯಗಳ ಧ್ವನಿಮುದ್ರಿಕೆಗಳು

ಕ್ರ. ಸಂ
ಪದ್ಯಪಾಠದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ
Play
1
ಸಂಕಲ್ಪಗೀತೆ 
2
ಹಕ್ಕಿ ಹಾರುತಿದೆ ನೋಡಿದಿರಾ 
3
ಹಡಗಲಿಬೇಡರು
4
ಕೌರವೇಂದ್ರನ ಕೊಂದೆ ನೀನು
5
ಹಸುರು  Download
6
ಛಲಮನೆ ಮೆಱೆವೆಂ  Download
7
ವೀರಲವ
8
ಕೆಮ್ಮನೆ ಮೀಸೆವೊತ್ತನೇ   
Download

***********