ನನ್ನ ಪುಟಗಳು

18 ಜನವರಿ 2015

10ನೇ ತರಗತಿ ಪದ್ಯಪಾಠ-8 ಸಂಕಟಕೆ ಗಡಿ ಇಲ್ಲ, ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾನಕಗಳುಪದ್ಯಪಾಠ-8  ಸಂಕಟಕೆ ಗಡಿ ಇಲ್ಲ
ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು:   1] ಚುಟುಕು ಕವನಗಳ ರಚನೆ
ಮಾನಕಗಳು (ಪ್ರತಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ 5 ಮಾನಕಗಳು; ತಲಾ 3 ಅಂಕಗಳಂತೆ ಒಟ್ಟು 15 ಅಂಕಗಳು)
1] ಚುಟುಕು ಕವನಗಳ ರಚನೆ. 
1) ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಕವನ ರಚನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆಯೇ?
2) ರಚನೆಗೆ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಷಯವಸ್ತು ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆಯೇ?
3) ಕವನದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆಯೇ?
4) ಚುಟುಕು ಪದಗಳನ್ನು ಧ್ವನಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೆಣೆಯಲಾಗಿದೆಯೇ?
5) ವ್ಯಾಕರಣ ದೋಷವಿಲ್ಲದೆ ಅಂದವಾಗಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆಯೇ?
ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ