ನನ್ನ ಪುಟಗಳು

18 ಜನವರಿ 2015

10ನೇ ತರಗತಿ ಗದ್ಯಪಾಠ-2 ಶಬರಿ, ಮಾನಕಗಳುಗದ್ಯಪಾಠ-1  ಶಬರಿ
ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು:       1) ಶಬರಿ ಗೀತನಾಟಕದ ಅಭಿನಯ
                             2) ಸರಳ ಕಥಾರೂಪಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದು
                             3) ರಾಮಾಯಣದ ಪಾತ್ರಗಳ ಪರಿಚಯ (ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಶಬರಿ, ರಾಮ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಣ)

ಮಾನಕಗಳು (ಪ್ರತಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ 5 ಮಾನಕಗಳು; ತಲಾ 3 ಅಂಕಗಳು)
1] ಶಬರಿ ಗೀತನಾಟಕದ ಅಭಿನಯ
          1) ಗೀತನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಇದೆಯೇ?
          2) ಪೂರ್ವಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆಯೇ?
          3) ಭಾವಪೂರ್ಣವಾದ ಆಂಗಿಕ ಅಭಿನಯವಿದೆಯೇ?
          4) ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವರಭಾರ ಏರಿಳಿತ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇದೆಯೇ?
          5) ಇತರ ಪಾತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇದೆಯೇ?

2] ಸರಳ ಗದ್ಯ ಅಥವಾ ಕಥಾರೂಪಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದು
1) ಬರವಣಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ, ಮತ್ತು ಅಂದವಾಗಿದೆಯೇ?
2) ವ್ಯಾಕರಣ ದೋಷರಹಿತವಾಗಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆಯೇ?
3) ವಾಕ್ಯಜೋಡಣೆ ಮತ್ತು ಪದಸಂಗ್ರಹ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆಯೇ?
4) ಲೇಖನಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆಯೇ?
5) ಚಟುವಟಿಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿದೆಯೇ?

3] ರಾಮಾಯಣದ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳ ಪರಿಚಯ (ಕನಿಷ್ಠ 2)
1) ಬರವಣಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ, ಮತ್ತು ಅಂದವಾಗಿದೆಯೇ?
2) ವ್ಯಾಕರಣ ದೋಷರಹಿತವಾಗಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆಯೇ?
3) ಲೇಖನಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆಯೇ?
4) ಪಾತ್ರಗಳ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ?
5) ಆಕರಗ್ರಂಥ/ನಿಘಂಟು/ವಿದ್ವಾಂಸರಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ?
ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ