ನನ್ನ ಪುಟಗಳು

18 ಜುಲೈ 2019

Chalamane merevem(interactive Quiz)

`ಛಲಮನೆ ಮೆಱೆವೆಂ' (ರಸಪ್ರಶ್ನೆ)
Chalamane merevem (interactive Quiz)

ಪ್ರತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೂ ನಾಲ್ಕು ಪರ್ಯಾಯ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು ಸರಿಯುತ್ತರದ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್‌ಮಾಡಿ. ನಂತರ  >   ಈ ಬಾಣದ ಗುರುತನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್‌ಮಾಡಿ. There are four alternative answers to each question, select correct answer. Then click on this  >   arrow. (1 mark for each Question)
"All the best"
[ ಸೂಚನೆ: ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೂ ಉತ್ತರಿಸಿದ ನಂತರ "Finish" ಬಟನ್ click ಮಾಡಿ. ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ತಪ್ಪಾದ ಉತ್ತರಗಳಿಗೆ ಸರಿಯುತ್ತರ ತಿಳಿಯಲು "Show solution" ಬಟನ್ click ಮಾಡಿ. ]
**********