ನನ್ನ ಪುಟಗಳು

30 ಆಗಸ್ಟ್ 2017

9ನೆಯ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ಗದ್ಯ-3 ಧರ್ಮಸಮದೃಷ್ಟಿ - ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ವೀಕ್ಷಣೆ

9ನೆಯ ತರಗತಿ ಪಠ್ಯಪೋಷಕ-1-ಗುಣಸಾಗರಿ ಪಂಡರಿಬಾಯಿ-ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ವೀಕ್ಷಣೆ

8ನೆಯ ತರಗತಿ ಪದ್ಯ-3-ಗೆಳೆತನ-ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ವೀಕ್ಷಣೆ

8ನೆಯ ತರಗತಿ ಪದ್ಯ-2-ಸಣ್ಣಸಂಗತಿ-ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ವೀಕ್ಷಣೆ

8ನೆಯ ತರಗತಿ ಗದ್ಯ-3-ತಲಕಾಡಿನ ವೈಭವ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ವೀಕ್ಷಣೆ