ನನ್ನ ಪುಟಗಳು

25 ಮೇ 2017

ಪದ್ಯ-೬ ಛಲಮೆನೆ ಮೆಱೆವೆಂ_ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಓದಿರಿ.........

ಪದ್ಯ-೫ ಹಸುರು_ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಓದಿರಿ...........

ಪದ್ಯ-೩ ಹಲಗಲಿಬೇಡರು_ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ_ಓದಿರಿ........

ಪದ್ಯ-೨ ಹಕ್ಕಿ ಹಾರುತಿದೆ ನೋಡಿದಿರಾ_ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಓದಿರಿ......

ಪದ್ಯ-೧ ಸಂಕಲ್ಪ-ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಓದಿರಿ....

೧೦ನೇ ತರಗತಿ ಗದ್ಯ-ಪದ್ಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು


(ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಆರಿಸಿ)
10ನೇ ತರಗತಿ ಪ್ರಥಮಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಗದ್ಯಪಾಠಗಳ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ಕ್ರ. ಸಂ
ಗದ್ಯಪಾಠದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ
ವೀಕ್ಷಿಸಿ
Download ಮಾಡಿ
1
 ಯುದ್ಧ
2
 ಶಬರಿ
3
 ಲಂಡನ್ ನಗರ
4
 ಭಾಗ್ಯಶಿಲ್ಪಿಗಳು
5
 ಎದೆಗೆ ಬಿದ್ದ ಅಕ್ಷರ
6
 ವ್ಯಾಘ್ರಗೀತೆ
7
 ವೃಕ್ಷಸಾಕ್ಷಿ
8
 ಸುಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಕಥೆ


10ನೇ ತರಗತಿ ಪ್ರಥಮಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಪದ್ಯಪಾಠಗಳು

ಕ್ರ. ಸಂ
ಪದ್ಯಪಾಠದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ
ವೀಕ್ಷಿಸಿ
Download ಮಾಡಿ
1
 ಸಂಕಲ್ಪಗೀತೆ
2
 ಹಕ್ಕಿಹಾರುತಿದೆ ನೋಡಿದಿರಾ
3
 ಹಡಗಲಿಬೇಡರು
4
 ಕೌರವೇಂದ್ರನ ಕೊಂದೆ ನೀನು
5
 ಹಸುರು
6
 ಛಲಮೆನೆ ಮೆಱೆವೆಂ
7
 ವೀರಲವ
8
 ಕೆಮ್ಮನೆ ಮೀಸೆವೊತ್ತನೆ

10ನೇ ತರಗತಿ ಪ್ರಥಮಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಪಠ್ಯಪೂರಕ ಅಧ್ಯಯನ
ಕ್ರ. ಸಂ
ಪದ್ಯಪಾಠದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ
ವೀಕ್ಷಿಸಿ
Download ಮಾಡಿ
1
 ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಚಿಂತನೆಗಳು
ವೀಕ್ಷಿಸಿ
2
 ವಸಂತ ಮುಖ ತೋರಲಿಲ್ಲ
ವೀಕ್ಷಿಸಿ
3
 ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್
ವೀಕ್ಷಿಸಿ Download
4
 ಮೃಗ ಮತ್ತು ಸುಂದರಿ
ವೀಕ್ಷಿಸಿ Download
5
 ಒಗಟುಗಳು
ವೀಕ್ಷಿಸಿ Download*****************