ನನ್ನ ಪುಟಗಳು

26 ಜುಲೈ 2017

8ನೆಯ ತರಗತಿ ಪಾಠಯೋಜನೆಗಳು(Lesson_Plans)


ಆತ್ಮೀಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಮಿತ್ರರೇ,
     ಇಲ್ಲಿ 8, 9 ಮತ್ತು 10 ನೆಯ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 5Es ಮಾದರಿಯ ಪಾಠಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಕಲಿಕೋಪಕರಣಗಳು, ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳ ಕಲಿಕಾ ಮಟ್ಟವನ್ನಾಧರಿಸಿ ಇಲ್ಲಿರುವ ಪಾಠಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ತಾವು ಪಾಠಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಕಲಿಕೋಪಕರಣಗಳು, ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳ ಕಲಿಕಾ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಪಾಠಯೋಜನೆಗಳು ಮಾದರಿ ಪಾಠಯೋಜನೆಗಳೆಂದು ಭಾವಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ.
          - ಎಸ್.ಮಹೇಶ, ಕನ್ನಡ ದೀವಿಗೆ.
ಕ್ರ. ಸಂ
8 ನೆಯ ತರಗತಿ ಗದ್ಯಗಳ 
ಪಾಠದ ಯೋಜನೆ
1
 ಮಗ್ಗದ ಸಾಹೇಬ
2
 ನೀರುಕೊಡದ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ
3
 ತಲಕಾಡಿನ ವೈಭವ
Download
4
 ಸಾರ್ಥಕ ಬದುಕಿನ ಸಾಧಕ
Download
5
 ಹೂವಾದ ಹುಡುಗಿ
Download
6
 ಯಶೋಧರೆ
Download
7
 ಅಮ್ಮ
Download
8
 ಸಪ್ತಾಕ್ಷರಿ ಮಂತ್ರ
Download
  

ಕ್ರ.
ಸಂ
8 ನೆಯ ತರಗತಿ ಪದ್ಯಗಳ 
ಪಾಠದ ಯೋಜನೆ
1
 ಕನ್ನಡಿಗರ ತಾಯಿ
2
 ಸಣ್ಣ ಸಂಗತಿ
3
 ಗೆಳೆತನ
Download
4
 ಭರವಸೆ
Download
5
 ವಚನಾಮೃತ
Download
6
 ಸೋಮೇಶ್ವರ ಶತಕ
Download
7
 ಜೀವನ ದರ್ಶನ
Download
8
 ರಾಮಧಾನ್ಯ ಚರಿತೆ
Download************