ನನ್ನ ಪುಟಗಳು

26 ಮೇ 2017

ಪದ್ಯ-೮ ಕೆಮ್ಮನೆ ಮೀಸೆವೊತ್ತನೆ_ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಓದಿರಿ..........

ಪದ್ಯ-೭ ವೀರಲವ_ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಓದಿರಿ...

ಪದ್ಯ-೪ ಕೌರವೇಂದ್ರನ ಕೊಂದೆ ನೀನು_ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ_ಓದಿರಿ.....