ನನ್ನ ಪುಟಗಳು

05 ಮೇ 2017

ಕನ್ನಡ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳು (Kannada-Text-Books-for all class)

ಎಲ್ಲಾ ತರಗತಿಗಳ ಕನ್ನಡ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳು
(ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ Download ಮಾಡಿ)
ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ವಿಭಾಗ
       ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ವಿಭಾಗ
                 ಈ ಮೇಲಿನ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಸಂಘ(ರಿ), ಬೆಂಗಳೂರು ಅವರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಮರುಮುದ್ರಣ ಅಥವಾ ಮರು ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ.