ನನ್ನ ಪುಟಗಳು

31 ಆಗಸ್ಟ್ 2014

10ನೇ ತರಗತಿ ಪ್ರಥಮಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಪದ್ಯ ಪಾಠಗಳು (ಹೊಸದು) - 10th Kannada Poems (New)


10ನೇ ತರಗತಿ ಪ್ರಥಮಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ದ್ಯಪಾಠಗಳು
ಕ್ರ. ಸಂ
ಪದ್ಯಪಾಠದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ
ವಿಷಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲ
ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು
ಮತ್ತು ಮಾನಕಗಳು
1
ಸಂಕಲ್ಪಗೀತೆ  [ಆಧುನಿಕ]
ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಓದಿರಿ
2
ಹಕ್ಕಿ ಹಾರುತಿದೆ ನೋಡಿದಿರಾ  [ನವೊದಯ]
3
ಹಡಗಲಿಬೇಡರು [ಜಾನಪದ]
4
ಕೌರವೇಂದ್ರನ ಕೊಂದೆ ನೀನು [ನಡುಗನ್ನಡ]
5
ಹಸುರು
ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಓದಿರಿ
Download
6
ಛಲಮನೆ ಮೆಱೆವೆಂ

7
ವೀರಲವ
8
ಕೆಮ್ಮನೆ ಮೀಸೆವೊತ್ತನೆ

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ