ನನ್ನ ಪುಟಗಳು

06 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2014

8,9 ಮತ್ತು 10ನೇ ತರಗತಿ ಹಳಗನ್ನಡ ಪದ್ಯಗಳ ಗಮಕ ವಾಚನ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಧ್ವನಿ ಮುದ್ರಿಕೆ(Download)


ಹಳಗನ್ನಡ ಪದ್ಯಗಳ ಗಮಕ ವಾಚನ ಧ್ವನಿ ಮುದ್ರಿಕೆ
(ಆಯ್ಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ)
ತರಗತಿ
ಪದ್ಯ
Download
ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
8
ವಾತ್ಸಲ್ಯ
9
ಬಲಿಯನಿತ್ತೊಡೆ ಮುನಿವೆಂ
9
ಕಾವ್ಯಸಂಗಮ(ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಕಾವ್ಯ)
9
ಸಿರಿಯನಿನ್ನೇನ ಬಣ್ಣಿಪೆನು
10
ಎಮ್ಮನುಡಿಗೇಳ್
10
ಕೌರವೇಂದ್ರನ ಕೊಂದೆ ನೀನು
10
ವೀರ ಲವ

********