ನನ್ನ ಪುಟಗಳು

14 ಮಾರ್ಚ್ 2018

10ನೆಯ ತರಗತಿ ಪಾಠಯೋಜನೆಗಳು (Lesson_Plans)


ಕ್ರ. ಸಂ
10 ನೆಯ ತರಗತಿ ಗದ್ಯಗಳ 
ಪಾಠದ ಯೋಜನೆ
1
 ಯುದ್ಧ
2
 ಶಬರಿ
3
 ಲಂಡನ್ ನಗರ
Download
4
 ಭಾಗ್ಯಶಿಲ್ಪಿಗಳು
Download
5
 ಎದೆಗೆ ಬಿದ್ದ ಅಕ್ಷರ
Download
6
 ವ್ಯಾಘ್ರಗೀತೆ
Download
7
 ವೃಕ್ಷಸಾಕ್ಷಿ
Download
8
 ಸುಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಕಥೆ
Download


ಕ್ರ. ಸಂ
10 ನೆಯ ತರಗತಿ ಪದ್ಯಗಳ 
ಪಾಠದ ಯೋಜನೆ
1
 ಸಂಕಲ್ಪಗೀತೆ
2
 ಹಕ್ಕಿಹಾರುತಿದೆ ನೋಡಿದಿರಾ
3
 ಹಲಗಲಿ ಬೇಡರು
Download
4
 ಕೌರವೇಂದ್ರನ ಕೊಂದೆ ನೀನು
Download
5
 ಹಸುರು
Download
6
 ಛಲಮನೆ ಮೆಱೆವೆಂ
Download
7
 ವೀರಲವ
Download
8
 ಕೆಮ್ಮನೆ ಮೀಸೆವೊತ್ತೆನೇ
Download


**********

9ನೆಯ ತರಗತಿ ಪಾಠಯೋಜನೆಗಳು (Lesson-Plans)


ಕ್ರ. ಸಂ
9 ನೆಯ ತರಗತಿ ಗದ್ಯಗಳ 
ಪಾಠದ ಯೋಜನೆ
1
 ಕನ್ನಡ ಮೌಲ್ವಿ
2
 ಬೆಡಗಿನ ತಾಣ ಜಯಪುರ
3
 ಧರ್ಮಸಮದೃಷ್ಟಿ
Download
4
 ಆದರ್ಶ ಶಿಕ್ಷಕ . ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್
Download
5
 ಪ್ರಜಾನಿಷ್ಠೆ 
Download
6
 ಜನಪದ ಕಲೆಗಳ ವೈಭವ
Download
7
 ಊರುಭಂಗ
Download
8
 ಹರಲೀಲೆ
Download


ಕ್ರ. ಸಂ
9 ನೆಯ ತರಗತಿ ಪದ್ಯಗಳ 
ಪಾಠದ ಯೋಜನೆ
1
 ಹೊಸಹಾಡು
2
 ಪಾರಿವಾಳ
3
 ಸಿರಿಯನಿನ್ನೇನ ಬಣ್ಣಿಪೆನು
Download
4
 ನಿಯತಿಯನಾರ್ ಮೀಱಿದಪರ್
Download
5
 ಮರಳಿ ಮನೆಗೆ
Download
6
 ತತ್ವ ಪದಗಳು
Download
7
 ನಿನ್ನ ಮುತ್ತಿನ ಸತ್ತಿಗೆಯನಿತ್ತು ಸಲಹು
Download
8
 ಕನ್ನಡ ನಾಡು ನುಡಿ
Download************

ಪಾಠಯೋಜನೆಗಳು (Lesson Plans)


ಆತ್ಮೀಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಮಿತ್ರರೇ,
     ಇಲ್ಲಿ 8, 9 ಮತ್ತು 10 ನೆಯ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 5Es ಮಾದರಿಯ ಪಾಠಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಕಲಿಕೋಪಕರಣಗಳು, ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳ ಕಲಿಕಾ ಮಟ್ಟವನ್ನಾಧರಿಸಿ ಇಲ್ಲಿರುವ ಪಾಠಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ತಾವು ಪಾಠಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಕಲಿಕೋಪಕರಣಗಳು, ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳ ಕಲಿಕಾ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಪಾಠಯೋಜನೆಗಳು ಮಾದರಿ ಪಾಠಯೋಜನೆಗಳೆಂದು ಭಾವಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ.
          - ಎಸ್.ಮಹೇಶ, ಕನ್ನಡ ದೀವಿಗೆ.

1) ವಾರ್ಷಿಕ ಪಾಠ ಯೋಜನೆ (ಸಿ.ಸಿ.ಇ ಆಧಾರಿತ)
* 8 ನೆಯ ತರಗತಿ

* 9 ನೆಯ ತರಗತಿ

* 10 ನೆಯ ತರಗತಿ

2) ಪಾಠ ಯೋಜನೆಗಳು

* 8 ನೆಯ ತರಗತಿ

* 9 ನೆಯ ತರಗತಿ

* 10 ನೆಯ ತರಗತಿ


********

ಸೇತುಬಂಧ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರ ಬೋಧನೆ

1) ಸೇತುಬಂಧ ದಾಖಲೆಗಳು:
    * 8 ನೆಯ ತರಗತಿ  ಬುನಾದಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು

    * 8 ನೆಯ ತರಗತಿ ಸೇತುಬಂಧ ನೈದಾನಿಕ (ಪೂರ್ವ) ಪರೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ

    * 8 ನೆಯ ತರಗತಿ ಸೇತುಬಂಧ ಸಾಫಲ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ

    * 8 ನೆಯ ತರಗತಿ ಪರಿಹಾರ ಬೋಧನೆ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ-1

    * 8 ನೆಯ ತರಗತಿ ಪರಿಹಾರ ಬೋಧನೆ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ-2

    * 8 ನೆಯ ತರಗತಿ ಪರಿಹಾರ ಬೋಧನೆ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ-3

    * 9 ನೆಯ ತರಗತಿ  ಬುನಾದಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು

    * 9 ನೆಯ ತರಗತಿ ಸೇತುಬಂಧ ನೈದಾನಿಕ (ಪೂರ್ವ) ಪರೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ

    * 9 ನೆಯ ತರಗತಿ ಸೇತುಬಂಧ ಸಾಫಲ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ

    * 9 ನೆಯ ತರಗತಿ ಪರಿಹಾರ ಬೋಧನೆ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ-1

    * 9 ನೆಯ ತರಗತಿ ಪರಿಹಾರ ಬೋಧನೆ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ-2

    * 9 ನೆಯ ತರಗತಿ ಪರಿಹಾರ ಬೋಧನೆ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ-3
 
    * ಸೇತುಬಂದ ಪ್ರಗತಿ ವಹಿ ನಮೂನೆ

    * ಪರಿಹಾರ ಬೋಧನೆ ಪ್ರಗತಿ ವಹಿ ನಮೂನೆ

2) ಸ್ಪಷ್ಟ ಓದು - ಶುದ್ಧ ಬರೆಹ - ಸರಳ ಗಣಿತ ನಮೂನೆ