ನನ್ನ ಪುಟಗಳು

31 ಜುಲೈ 2017

9ನೆಯ ತರಗತಿ ಪದ್ಯ-1-ಹೊಸಹಾಡು-ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ-ವೀಕ್ಷಣೆ

9ನೆಯ ತರಗತಿ ಗದ್ಯ-2-ಬೆಡಗಿನತಾಣ ಜಯಪುರ-ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ವೀಕ್ಷಣೆ

9ನೆಯ ತರಗತಿ ಗದ್ಯ-1-ಕನ್ನಡ ಮೌಲ್ವಿ-ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ವೀಕ್ಷಣೆ

8ನೆಯ ತರಗತಿ ಗದ್ಯ-1-ಮಗ್ಗದ ಸಾಹೇಬ-ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ವೀಕ್ಷಣೆ

9ನೆಯ ತರಗಗತಿ ಗದ್ಯ-ಪದ್ಯಗಳ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

(ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಆರಿಸಿ)
9ನೆಯ ತರಗತಿ ಪ್ರಥಮಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಗದ್ಯಪಾಠಗಳ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ಕ್ರ. ಸಂ
ಗದ್ಯಪಾಠದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ
ವೀಕ್ಷಿಸಿ
Download ಮಾಡಿ
1
  ಕನ್ನಡ ಮೌಲ್ವಿ
2
  ಬೆಡಗಿನ ತಾಣ ಜಯಪುರ
3
  ಧರ್ಮಸಮದೃಷ್ಟಿ
ವೀಕ್ಷಿಸಿ Download
4
  ಆದರ್ಶ ಶಿಕ್ಷಕ . ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್
ವೀಕ್ಷಿಸಿ Download
5
  ಪ್ರಜಾನಿಷ್ಟೆ
ವೀಕ್ಷಿಸಿ Download
6
  ಜನಪದ ಕಲೆಗಳ ವೈಭವ
ವೀಕ್ಷಿಸಿ Download
7
  ಊರುಭಂಗ
ವೀಕ್ಷಿಸಿ Download
8
  ಹರಲೀಲೆ
ವೀಕ್ಷಿಸಿ Download


9ನೆಯ ತರಗತಿ ಪ್ರಥಮಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಪದ್ಯಪಾಠಗಳು

ಕ್ರ. ಸಂ
ಪದ್ಯಪಾಠದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ
ವೀಕ್ಷಿಸಿ
Download ಮಾಡಿ
1
  ಹೊಸಹಾಡು
2
  ಪಾರಿವಾಳ
ವೀಕ್ಷಿಸಿ Download
3
 ಸಿರಿಯನಿನ್ನೇನ ಬಣ್ಣಿಪೆನು
ವೀಕ್ಷಿಸಿ Download
4
  ನಿಯತಿಯನಾರ್ ಮೀಱಿದಪರ್
ವೀಕ್ಷಿಸಿ Download
5
  ಮರಳಿ ಮನೆಗೆ
ವೀಕ್ಷಿಸಿ Download
6
  ತತ್ವ ಪದಗಳು
ವೀಕ್ಷಿಸಿ Download
7
  ನಿನ್ನ ಮುತ್ತಿನ ಸತ್ತಿಗೆಯನಿತ್ತು ಸಲಹು
ವೀಕ್ಷಿಸಿ Download
8
  ಕನ್ನಡ ನಾಡು ನುಡಿ
ವೀಕ್ಷಿಸಿ Download


9ನೆಯ ತರಗತಿ ಪ್ರಥಮಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಪಠ್ಯಪೂರಕ ಅಧ್ಯಯನ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು
ಕ್ರ. ಸಂ
ಗದ್ಯಪಾಠದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ
ವೀಕ್ಷಿಸಿ
Download ಮಾಡಿ
1
  ಗುಣಸಾಗರಿ ಪಂಡರೀಬಾಯಿ

Download
2
  ರಂಜಾನ್ ಸುರಕುಂಬಾ

Download
3
  ನನ್ನಾಸೆ

Download

4 & 5
4 - ಉರಿದ  ಬದುಕು
5 - ಪುಟ್ಟಹಕ್ಕಿ

Download
*****************

8ನೆಯ ತರಗತಿ ಗದ್ಯ-ಪದ್ಯಗಳ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

(ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಆರಿಸಿ)
8ನೆಯ ತರಗತಿ ಪ್ರಥಮಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಗದ್ಯಪಾಠಗಳ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ಕ್ರ. ಸಂ
ಗದ್ಯಪಾಠದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ
ವೀಕ್ಷಿಸಿ
Download ಮಾಡಿ
1
  ಮಗ್ಗದ ಸಾಹೇಬ
2
  ನೀರುಕೊಡದ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ
ವೀಕ್ಷಿಸಿ Download
3
  ತಲಕಾಡಿನ ವೈಭವ
ವೀಕ್ಷಿಸಿ Download
4
  ಸಾರ್ಥಕ ಬದುಕಿನ ಸಾಧಕ
ವೀಕ್ಷಿಸಿ Download
5
  ಹೂವಾದ ಹುಡುಗಿ
ವೀಕ್ಷಿಸಿ Download
6
  ಯಶೋಧರೆ
ವೀಕ್ಷಿಸಿ Download
7
  ಅಮ್ಮ
ವೀಕ್ಷಿಸಿ Download
8
  ಸಪ್ತಾಕ್ಷರಿ ಮಂತ್ರ
ವೀಕ್ಷಿಸಿ Download


8ನೆಯ ತರಗತಿ ಪ್ರಥಮಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಪದ್ಯಪಾಠಗಳು

ಕ್ರ. ಸಂ
ಪದ್ಯಪಾಠದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ
ವೀಕ್ಷಿಸಿ
Download ಮಾಡಿ
1
  ಕನ್ನಡಿಗರ ತಾಯಿ
ವೀಕ್ಷಿಸಿ Download
2
  ಸಣ್ಣ ಸಂಗತಿ
ವೀಕ್ಷಿಸಿ Download
3
  ಗೆಳೆತನ
ವೀಕ್ಷಿಸಿ Download
4
  ಭರವಸೆ
ವೀಕ್ಷಿಸಿ Download
5
  ವಚನಾಮೃತ
ವೀಕ್ಷಿಸಿ Download
6
  ಸೋಮೇಶ್ವರ ಶತಕ
ವೀಕ್ಷಿಸಿ Download
7
  ಜೀವನ ದರ್ಶನ
ವೀಕ್ಷಿಸಿ Download
8
  ರಾಮಧಾನ್ಯ ಚರಿತೆ
ವೀಕ್ಷಿಸಿ Download


8ನೆಯ ತರಗತಿ ಪ್ರಥಮಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಪದ್ಯಪಾಠಗಳು
ಕ್ರ. ಸಂ
ಪದ್ಯಪಾಠದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ
ವೀಕ್ಷಿಸಿ
Download ಮಾಡಿ
1
  ಕಟ್ಟುವೆವು ನಾವು

Download
2
  ಸಾರ್ಥಕ

Download
3
  ಆಹುತಿ

Download
4
  ಮಗಳಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಗಳು

Download
5
 ಆಟೋರಿಕ್ಷಾದ ಪ್ರಸಂಗಗಳು

Download*****************