ನನ್ನ ಪುಟಗಳು

30 ಮೇ 2014

10ನೇ ತರಗತಿ ಪ್ರಥಮಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಪಠ್ಯಪೋಷಕ ಅಧ್ಯಯನ - 10th Kannada Supplementary Reading10ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ಪಠ್ಯಪೋಷಕ ಅಧ್ಯಯನ ಪಾಠಗಳು (ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಆರಿಸಿ)
ಕ್ರ.ಸಂ
ಪಾಠದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ
ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು
1
ಸ್ವಾಮಿವಿವೇಕಾನಂದರ ಚಿಂತನೆಗಳು

2
ವಸಂತ ಮುಖ ತೋರಲಿಲ್ಲ

3
ಭಗತಸಿಂಗ್

4
ಮೃಗ ಮತ್ತು ಸುಂದರ
5
ಜನಪದ ಒಗಟುಗಳು
ಸಂಗ್ರಹ