ನನ್ನ ಪುಟಗಳು

24 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2017

ಗಣತಿ ಆಧಾರಿತ ರಾಜ್ಯ ಸಾಧನಾ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ಮತ್ತು OMR(CSAS 4th-9th)

ಗಣತಿ ಆಧಾರಿತ ರಾಜ್ಯ ಸಾಧನಾ ಸಮೀಕ್ಷೆ 
 CENSUS BASED STATE ACHIEVEMENT SURVEY (CSAS) 2017-18
ಪ್ರಥಮ ಸಂಕಲನಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯಾಂಕನ


 -ಸೂಚನೆಗಳು-
೧)  OMR ಮತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು A4 ಅಳತೆಯ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿಸಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸಬಹುದು.
೨) ಈ OMR ಮತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾದರಿ ಮಾತ್ರ ಆಗಿದ್ದು ಅಧಿಕೃತವಲ್ಲ.
೩) ಇದನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸಮಾಡಿಸಲು ಬಳಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಾತ್ರ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಕೆಳಗಿನ ಲಿಂಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ


* 8th CSAS Model QP.pdf            View  Download

*9th CSAS Model QP.pdf        View  Download

* CSAS OMR (4-5 & 6-9).pdf   View  Download**********