ನನ್ನ ಪುಟಗಳು

30 ಆಗಸ್ಟ್ 2017

9ನೆಯ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ಗದ್ಯ-3 ಧರ್ಮಸಮದೃಷ್ಟಿ - ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ವೀಕ್ಷಣೆ

9ನೆಯ ತರಗತಿ ಪಠ್ಯಪೋಷಕ-1-ಗುಣಸಾಗರಿ ಪಂಡರಿಬಾಯಿ-ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ವೀಕ್ಷಣೆ

8ನೆಯ ತರಗತಿ ಪದ್ಯ-3-ಗೆಳೆತನ-ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ವೀಕ್ಷಣೆ

8ನೆಯ ತರಗತಿ ಪದ್ಯ-2-ಸಣ್ಣಸಂಗತಿ-ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ವೀಕ್ಷಣೆ

8ನೆಯ ತರಗತಿ ಗದ್ಯ-3-ತಲಕಾಡಿನ ವೈಭವ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ವೀಕ್ಷಣೆ

09 ಆಗಸ್ಟ್ 2017

8, 9 ಮತ್ತು 10ನೆಯ ತರಗತಿ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು(ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ)

 8, 9 ಮತ್ತು 10ನೆಯ ತರಗತಿ ಪ್ರಥಮಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಪಾಠಗಳ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು
 (ಗದ್ಯ, ಪದ್ಯ, ಪಠ್ಯಪೂರಕ ಅಧ್ಯಯನ)
 ಈ ಕೆಳಗಿನ ಲಿಂಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಿರಿ