ನನ್ನ ಪುಟಗಳು

26 ಮಾರ್ಚ್ 2019

ಪ್ರಥಮ ಮತ್ತು ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕ ಹುದ್ದೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಂಪನ್ಮೂಲ(SDA-FDA-Resource)

Online ನಲ್ಲಿ ಓದಲು View ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ. Download ಮಾಡಲು Download ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.
             ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಗಳು
File Name with View & Download link
Size
FDA Gen.Kananda-2008.pdf
View   Download
717k
FDA Gen.Kananda-2011.pdf
View   Download
1860k
SDA& FDA (Gen.Kannada)Model-1.pdf
View   Download
1173k
SDA& FDA (Gen.Kannada)Model-2.pdf
View   Download
486k
SDA& FDA (Gen.Kannada)Model-3.pdf
View   Download
1205k
SDA& FDA (Gen.Kannada)Model-4.pdf
View   Download
1036k
SDA& FDA (Gen.Kannada)Model-5.pdf
View   Download
2618k
SDA& FDA (Gen.Kannada)Model-6.pdf
View   Download
1079k
SDA& FDA (G.K)Model-1.pdf
View   Download
320k
SDA& FDA (G.K)Model-2.pdf
View   Download
5823k
SDA_Gen.Kan-2015.pdf
View   Download
4779k
SDA _Old_QP(Gen.Kannada).pdf
View   Download
12713k
SDA_old_Ques_Bank(GK).pdf
View   Download
13895k
SDA_old_Ques_Bank.pdf
View Download
13895k