ನನ್ನ ಪುಟಗಳು

28 ಮಾರ್ಚ್ 2018

ಶಿಕ್ಷಕರಿಗಾಗಿ ದಾಖಲೆಗಳು (CCE ಇತ್ಯಾದಿ)

1) ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಫಲಿತಾಂಶ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ತಂತ್ರಾಂಶ (SSLC RESULT ANALYSIS SOFTWARE
                 * ಗರಿಷ್ಠ 300 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ(ಕ್ಲಿಕ್)
                 * ಗರಿಷ್ಠ 500 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ(ಕ್ಲಿಕ್)

2) ಸಿ.ಸಿ.ಇ  ಕನ್ನಡ ಕೈಪಿಡಿ(CCE Hand Book)

3) 10 ನೆಯ ತರಗತಿ ಸಿ.ಸಿ.ಇ ಅಂಕವಹಿ ತಂತ್ರಾಂಶ(Excel) 
(ಕೆಳಗಿನ ಆಯ್ಕೆಗಳಿಂದ ಆರಿಸಿ):
10ನೇ ತರಗತಿ ಅಂಕವಹಿ:"ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ" (100 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ)
10ನೇ ತರಗತಿ ಅಂಕವಹಿ"ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ" (200 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ)
10ನೃ ತರಗತಿ ಅಂಕವಹಿ"ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ" (500 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ)
*   10th CCE Software English Version (100 Students)
*  10th CCE Software English Version (500 Students)
**********************