ನನ್ನ ಪುಟಗಳು

07 ಫೆಬ್ರವರಿ 2019

ಕನ್ನಡ ದೀವಿಗೆ Online ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ(Kannada deevige Online Quizes)

       ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ವಿಷಯವನ್ನು ಆರಿಸಿ. (1,2,3 ಮತ್ತು 4 ನೇ ರಸಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ `ಇಮೇಲ್' ಕಾಲಂನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ Email Id ನಮೂದಿಸಿ. ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿ.
        ಪ್ರತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೂ ನಾಲ್ಕು ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಿ. ಕೊನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ನಂತರ  SUBMIT MY ANSWERS ಒತ್ತಿರಿ.
         
1) ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲೆ - ರಸಪ್ರಶ್ನೆ(10)
       (ನಾಮವಾಚಕಗಳು, ಸರ್ವನಾಮ, ಗ್ರಾಮ್ಯ-ಗ್ರಾಂಥಿಕ, ಅನ್ಯದೇಶ್ಯ)
.
.
ಈ ಕೆಳಗಿನ ರಸಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ 60 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳಿಸಿ ಮತ್ತು Email ನಲ್ಲಿ ಕೂಡಲೇ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಪಡೆಯಿರಿ......
(ತತ್ಸಮ-ತದ್ಭವ, ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯ, ದ್ವಿರುಕ್ತಿ-ಜೋಡುನುಡಿ, ವಾಕ್ಯಪ್ರಭೇದ, ಕ್ರಿಯಾಪದ)
(ತತ್ಸಮ-ತದ್ಭವ, ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯ, ದ್ವಿರುಕ್ತಿ-ಜೋಡುನುಡಿ, ವಾಕ್ಯಪ್ರಭೇದ, ಕ್ರಿಯಾಪದ)

  (ಅವ್ಯಯ, ಹಳಗನ್ನಡ-ಹೊಸಗನ್ನಡ ರೂಪ, ಕೃದಂತ, ತದ್ಧಿತಾಂತ, ಲೇಖನ ಚಿಹ್ನೆಗಳು)
  (ಅವ್ಯಯ, ಹಳಗನ್ನಡ-ಹೊಸಗನ್ನಡ ರೂಪ, ಕೃದಂತ, ತದ್ಧಿತಾಂತ, ಲೇಖನ ಚಿಹ್ನೆಗಳು)
  (ಅವ್ಯಯ, ಹಳಗನ್ನಡ-ಹೊಸಗನ್ನಡ ರೂಪ, ಕೃದಂತ, ತದ್ಧಿತಾಂತ, ಲೇಖನ ಚಿಹ್ನೆಗಳು)

***********
      

****************************