ನನ್ನ ಪುಟಗಳು

30 ಜನವರಿ 2019

ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಗಳು-ಓದಿರಿ

ಸೊಡರು-ಕನ್ನಡ ಕಲಿಕಾ ಕಾರ್ಡುಗಳು(ಪಾಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್) ಓದಿರಿ

ಸಮಗ್ರ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಓದಿರಿ

ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಗಳು, ಬಹು ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧೀಕರಿಸುವ ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿ-"ಪರೀಕ್ಷಾದೀವಿಗೆ" ಓದಿರಿ