ನನ್ನ ಪುಟಗಳು

24 ಮೇ 2017

೭-ವೃಕ್ಷಸಾಕ್ಷಿ_ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ_ವೀಕ್ಷಣೆ

೮-ಸುಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಕಥೆ_ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ವೀಕ್ಷಣೆ

೬-ವ್ಯಾಘ್ರಗೀತೆ_ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ವೀಕ್ಷಣೆ

೫-ಎದೆಗೆ ಬಿದ್ದ ಅಕ್ಷರ_ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ವೀಕ್ಷಣೆ