ನನ್ನ ಪುಟಗಳು

31 ಆಗಸ್ಟ್ 2014

10ನೇ ತರಗತಿ ಪ್ರಥಮಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಪದ್ಯ ಪಾಠಗಳು (ಹೊಸದು) - 10th Kannada Poems (New)


10ನೇ ತರಗತಿ ಪ್ರಥಮಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ದ್ಯಪಾಠಗಳು
ಕ್ರ. ಸಂ
ಪದ್ಯಪಾಠದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ
ವಿಷಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲ
ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು
ಮತ್ತು ಮಾನಕಗಳು
1
2
3
4
5
ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಓದಿರಿ
Download
6

7
8


8, 9 ಮತ್ತು 10ನೇ ತರಗತಿ ಹಳಗನ್ನಡ ಪದ್ಯಗಳ ಗಮಕ ವಾಚನ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಧ್ವನಿಮುದ್ರಿಕೆ Download ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.


***********