ನನ್ನ ಪುಟಗಳು

25 ಮಾರ್ಚ್ 2019

ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗಾಗಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ (Compitative-Exams-Resource)

ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಗಳು-ಮಾಹಿತಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.  ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಒಂದೆಡೆ ಸಿಗಬೇಕೆಂಬುದು ನನ್ನ ಅಭಿಲಾಷೆಯಾಗಿದ್ದು; ತಾವು ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ನನಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗಲಿ.  "ಸರ್ವೇಜನಾಃ ಸುಖಿನೋಭವಂತು"
          ನನ್ನ ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ : mahesh.s282@gmail.com  ಅಥವಾ kannadadeevige1@gmail.com
- ವಂದನೆಗಳೊಂದಿಗೆ, 
 ಎಸ್.ಮಹೇಶ, ಕನ್ನಡ ದೀವಿಗೆ 


ಈ ಕೆಳಗಿನ ಲಿಂಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಆರಿಸಿ
*************************