ನನ್ನ ಪುಟಗಳು

14 ಮಾರ್ಚ್ 2018

ಸೇತುಬಂಧ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರ ಬೋಧನೆ

1) ಸೇತುಬಂಧ ದಾಖಲೆಗಳು:
    * 8 ನೆಯ ತರಗತಿ  ಬುನಾದಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು

    * 8 ನೆಯ ತರಗತಿ ಸೇತುಬಂಧ ನೈದಾನಿಕ (ಪೂರ್ವ) ಪರೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ

    * 8 ನೆಯ ತರಗತಿ ಸೇತುಬಂಧ ಸಾಫಲ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ

    * 8 ನೆಯ ತರಗತಿ ಪರಿಹಾರ ಬೋಧನೆ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ-1

    * 8 ನೆಯ ತರಗತಿ ಪರಿಹಾರ ಬೋಧನೆ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ-2

    * 8 ನೆಯ ತರಗತಿ ಪರಿಹಾರ ಬೋಧನೆ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ-3

    * 9 ನೆಯ ತರಗತಿ  ಬುನಾದಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು

    * 9 ನೆಯ ತರಗತಿ ಸೇತುಬಂಧ ನೈದಾನಿಕ (ಪೂರ್ವ) ಪರೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ

    * 9 ನೆಯ ತರಗತಿ ಸೇತುಬಂಧ ಸಾಫಲ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ

    * 9 ನೆಯ ತರಗತಿ ಪರಿಹಾರ ಬೋಧನೆ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ-1

    * 9 ನೆಯ ತರಗತಿ ಪರಿಹಾರ ಬೋಧನೆ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ-2

    * 9 ನೆಯ ತರಗತಿ ಪರಿಹಾರ ಬೋಧನೆ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ-3
 
    * ಸೇತುಬಂದ ಪ್ರಗತಿ ವಹಿ ನಮೂನೆ

    * ಪರಿಹಾರ ಬೋಧನೆ ಪ್ರಗತಿ ವಹಿ ನಮೂನೆ

2) ಸ್ಪಷ್ಟ ಓದು - ಶುದ್ಧ ಬರೆಹ - ಸರಳ ಗಣಿತ ನಮೂನೆ

1 ಕಾಮೆಂಟ್‌: