ನನ್ನ ಪುಟಗಳು

11 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2016

8,9 ಮತ್ತು 10ನೇ ತರಗತಿ ಪದ್ಯಗಳ ಧ್ವನಿಮುದ್ರಿಕೆಗಳು

8,9 ಮತ್ತು 10ನೇ ತರಗತಿ ಪದ್ಯಗಳ ಧ್ವನಿಮುದ್ರಿಕೆಗಳು
ಕೃಪೆ :
ಶ್ರೀ ಚ್ ಎನ್ ದೇವರಾಜು, ಹಿಂದಿ ಶಿಕ್ಷಕರು,
ಬಾಲಕಿಯರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಮಂಡ್ಯ

           ಮತ್ತು 
ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ್ ಭಾಗ್ವತ್, ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಕರು, 
ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು(ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ವಿಭಾಗ)
ಮಳಗಿ, ಮುಂಡಗಿ ತಾ. ಶಿರಸಿ ಶೈ.ಜಿಲ್ಲೆ


8ನೆಯ ತರಗತಿ ಪದ್ಯಗಳ ಧ್ವನಿಮುದ್ರಿಕೆಗಳು

ಕ್ರ. ಸಂ
ಪದ್ಯದ ಹೆಸರು
Play
1
ಕನ್ನಡಿಗರ ತಾಯಿ   Download
2
ಸಣ್ಣ ಸಂಗತಿ 
 ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ
3
ಗೆಳೆತನ  Download
4
ಭರವಸೆ  Download
5 ವಚನಾಮೃತ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ
6
ಸೋಮೇಶ್ವರ ಶತಕ 
ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ
7
ಜೀವನ ದರ್ಶನ  Download
8
ರಾಮಧಾನ್ಯ ಚರಿತೆ 
 ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ9ನೆಯ ತರಗತಿ ಪದ್ಯಗಳ ಧ್ವನಿಮುದ್ರಿಕೆಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ
ಪದ್ಯದ ಹೆಸರು
Play
1
ಹೊಸಹಾಡು  Download
2
ಪಾರಿವಾಳ  Download
3
ಸಿರಿಯನಿನ್ನೇನ ಬಣ್ಣಿಪೆನು Download
4
ನಿಯತಿಯನಾರ್ ಮೀಱಿದಪರ್   Download
5
ಮರಳಿ ಮನೆಗೆ  Download
6
ತತ್ವ ಪದಗಳು  Download
7
ನಿನ್ನ ಮುತ್ತಿನ ಸತ್ತಿಗೆಯ ನಿತ್ತು ಸಲಹು   Download
8
ಕನ್ನಡ ನಾಡು ನುಡಿ
ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ10ನೆಯ ತರಗತಿ ಪದ್ಯಗಳ ಧ್ವನಿಮುದ್ರಿಕೆಗಳು

ಕ್ರ. ಸಂ
ಪದ್ಯಪಾಠದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ
Play
1
ಸಂಕಲ್ಪಗೀತೆ  Download
2
ಹಕ್ಕಿ ಹಾರುತಿದೆ ನೋಡಿದಿರಾ  Download 
3
ಹಡಗಲಿಬೇಡರು  Download
4
ಕೌರವೇಂದ್ರನ ಕೊಂದೆ ನೀನು Download
5
ಹಸುರು  Download
6
ಛಲಮನೆ ಮೆಱೆವೆಂ  Download
7
ವೀರಲವ   Download
8
ಕೆಮ್ಮನೆ ಮೀಸೆವೊತ್ತನೇ   
Download

***********

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ