ನನ್ನ ಪುಟಗಳು

17 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2014

10ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಮತ್ತು ನೀಲ ನಕ್ಷೆ

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
-:೧೦ನೆಯ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ಸಂಕಲನಾತ್ಮಕ-೧:-
ನೀಲನಕ್ಷೆ,   ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ,    ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ

-:೧೦ನೆಯ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ರೂಪಣಾತ್ಮಕ-೩(3):-
ನೀಲನಕ್ಷೆ,   ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ,


ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ