ನನ್ನ ಪುಟಗಳು

05 ನವೆಂಬರ್ 2013

ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಶಬ್ದಗಳು


ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಶಬ್ದಗಳು
ಒಂದು ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ತೀರಾ ವಿರುದ್ಧ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುವ ಇನ್ನೊಂದು ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಶಬ್ದ ಎನ್ನುವರು.
ಕೆಳಗೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ವಿರುದ್ಧ ಪದಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಅಕ್ಷಯ x ಕ್ಷಯ
ಅದೃಷ್ಟ x  ದುರಾದೃಷ್ಟ
ಅನುಭವ x  ಅನನುಭವ

ಅನಾಥ x ನಾಥ
ಅಪೇಕ್ಷೆ x ಅನಪೇಕ್ಷೆ

ಅಭಿಮಾನ x ನಿರಭಿಮಾನ
ಅಭ್ಯಾಸ x ದುರಭ್ಯಾಸ (ಕೆಟ್ಟಅಭ್ಯಾಸ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ),  ನಿರಭ್ಯಾಸ ( ಯಾವ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ)
ಅಮೃತ x  ವಿಷ

ಅಮೂಲ್ಯ x ನಿಕೃಷ್ಟ (ಅನಮೂಲ್ಯ)
ಅರ್ಥ x ಅನರ್ಥ
ಅವಶ್ಯಕ x ಅನಾವಶ್ಯಕ
ಅಸೂಯೆ x ಅನಸೂಯೆ
ಆಚಾರ x ಅನಾಚರ
ಆಡಂಬರ x ನಿರಾಡಂಬರ
ಆತಂಕ x ನಿರಾತಂಕ
ಆದರ x ಅನಾದರ
ಆಧುನಿಕ x  ಪ್ರಾಚೀನ
ಆಯಾಸ x ಅನಾಯಾಸ
ಆರಂಭ x ಅಂತ್ಯ
ಆರೋಗ್ಯ x ಅನಾರೋಗ್ಯ
ಆಸೆ x ನಿರಾಸೆ
ಆಹಾರ x ನಿರಾಹಾರ
ಇಂಚರ x ಕರ್ಕಶ

ಇಂದು x ನಾಳೆ (ನಿನ್ನೆ)
ಇಹಲೋಕ x ಪರಲೋಕ
ಉಗ್ರ x ಶಾಂತ
ಉಚ್ಚ x ನೀಚ
ಉತ್ತಮ x ಕಳಪೆ (ಅಧಮ)
ಉತ್ಸಾಹ x ನಿರುತ್ಸಾಹ
ಉದಾರ x ಅನುದಾರ
ಉನ್ನತ x ಅವನತ
ಉನ್ನತಿ x ಅವನತಿ
ಉಪಕಾರ x  ಅಪಕಾರ
ಉಪಯೋಗ x ನಿರುಪಯೋಗ
ಉಪಾಯ x ನಿರುಪಾಯ
ಪಾಹಾರ x ಪ್ರಧಾನಾಹಾರ 
ಊರ್ಜಿತ x  ಅನೂರ್ಜಿತ
ಒಂಟಿ x ಜೊತೆ (ಗುಂಪು)
ಒಡೆಯ x ಸೇವಕ
ಒಣ  x ಹಸಿ
ಕನಸು x ನನಸು

ಕನ್ಯೆ x ಸ್ತ್ರೀ
ಕಲ್ಮಶ x ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶ
ಕಾಲ x ಅಕಾಲ
ಕೀರ್ತಿ x  ಅಪಕೀರ್ತಿ
ಕೃತಜ್ಞ x  ಕೃತಘ್ನ
ಖಂಡ x ಅಖಂಡ
ಗೌರವ x ಅಗೌರವ
ಚಲ x ನಿಶ್ಚಲ
ಚಿಂತೆ x ನಿಶ್ಚಿಂತೆ
ಚೇತನ  ಅಚೇತನ
ಜಂಗಮ x ಸ್ಥಾವರ
ಜನ x ನಿರ್ಜನ
ಜನನ x ಮರಣ
ಜಯ x ಅಪಜಯ
ಜಲ x ನಿರ್ಜಲ

ಜಾತ x ಅಜಾತ
ಜಾತಿ x ವಿಜಾತಿ
ಜ್ಞಾನ x ಅಜ್ಞಾನ
ಟೊಳ್ಳು x ಗಟ್ಟಿ
ತಂತು x ನಿಸ್ತಂತು
ತಜ್ಞ x ಅಜ್ಞ

ತಲೆ x ಬುಡ
ತೇಲು x ಮುಳುಗು
ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ x ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ
ಧೈರ್ಯ x  ಅಧೈರ್ಯ
ನಂಬಿಕೆ x ಅಪನಂಬಿಕೆ
ನಗು x ಅಳು

ನಾಶ x ಅನಾಶ
ನಿಶ್ಚಿತ x ಅನಿಶ್ಚಿತ
ನೀತಿ x ಅನೀತಿ
ನ್ಯಾಯ x ಅನ್ಯಾಯ

ಪ್ರಜ್ಞೆ x ಮೂರ್ಚೆ
ಪಾಪ x ಪುಣ್ಯ
ಪುರಸ್ಕಾರ x ತಿರಸ್ಕಾರ
ಪೂರ್ಣ x ಅಪೂರ್ಣ
ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ x ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ

ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ x ನಿರುತ್ಸಾಹಕ
ಫಲ x ನಿಷ್ಫಲ
ಬಡವ x ಬಲ್ಲಿದ/ ಶ್ರೀಮಂತ

ಬತ್ತು x ಜಿನುಗು
ಬಹಳ/ಹೆಚ್ಚು x ಕಡಿಮೆ
ಬಾಲ್ಯ x  ಮುಪ್ಪು

ಬೀಳು x ಏಳು
ಬೆಳಕು x ಕತ್ತಲೆ
ಭಕ್ತ x ಭವಿ
ಭಯ x ನಿರ್ಭಯ/ ಅಭಯ
ಭಯಂಕರ x ಅಭಯಂಕರ
ಭೀತಿ x ನಿರ್ಭೀತಿ
ಮಬ್ಬು x ಚುರುಕು
ಮಿತ x ಅಮಿತ
ಮಿತ್ರ x ಶತ್ರು
ಮೂಡು x ಮುಳುಗು (ಮರೆಯಾಗು)
ಮೂರ್ಖ x ಜಾಣ
ಮೃದು x ಒರಟು
ಮೌಲ್ಯ x ಅಪಮೌಲ್ಯ
ಯಶಸ್ವಿ x ಅಪಯಶಸ್ವಿ
ಯೋಚನೆ x ನಿರ್ಯೋಚನೆ
ಯೋಚನೆ x ನಿರ್ಯೋಚನೆ

ರೀತಿ  x ಅರೀತಿ
ರೋಗ x ನಿರೋಗ
ಲಕ್ಷ್ಯ x ಅಲಕ್ಷ್ಯ
ಲಾಭ x ನಷ್ಟ
ವಾಸ್ತವ x ಅವಾಸ್ತವ

ವಿನಯ x ಅವಿನಯ
ವಿಭಾಜ್ಯ x ಅವಿಭಾಜ್ಯ
ವಿರೋಧ x ಅವಿರೋಧ

ವೀರ x ಹೇಡಿ
ವೇಳೆ x ಅವೇಳೆ
ವ್ಯಯ x ಆಯ
ವ್ಯವಸ್ಥೆ x ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ
ವ್ಯವಹಾರ x ಅವ್ಯವಹಾರ
ಶಿಷ್ಟ  x ದುಷ್ಟ
ಶುಚಿ x ಕೊಳಕು
ಶೇಷ x ನಿಶ್ಶೇಷ
ಶ್ರೇಷ್ಟ x ಕನಿಷ್ಠ

ಸಂಕೋಚ x ನಿಸ್ಸಂಕೋಚ
ಸಂಶಯ x ನಿಸ್ಸಂಶಯ
ಸಜ್ಜನ x ದುರ್ಜನ
ಸತ್ಯ x ಅಸತ್ಯ

ಸದ್ದು x ನಿಸದ್ದು (ಶಬ್ದ x ನಿಶ್ಶಬ್ದ)
ಸದುಪಯೋಗ x ದುರುಪಯೋಗ
ಸಮಂಜಸ x ಅಸಮಂಜಸ
ಸಮತೆ x ಅಸಮತೆ
ಸಮರ್ಥ x ಅಸಮರ್ಥ
ಸಹಜ x ಅಸಹಜ
ಸಹ್ಯ x ಅಸಹ್ಯ
ಸಾಧಾರಣ x ಅಸಾಧಾರಣ
ಸಾಧು x ಅಸಾಧು?
ಸಾಹುಕಾರ x ಬಡವ

ಸುಂದರ x ಕುರೂಪ
ಸುಕೃತಿ x ವಿಕೃತಿ
ಸುದೈವಿ x ದುರ್ಧೈವಿ
ಸೂರ್ಯೋದಯ x ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ
ಸೌಭಾಗ್ಯ x ದೌರ್ಭಾಗ್ಯ
ಸ್ತುತಿ x ನಿಂದೆ
ಸ್ವದೇಶ x ಪರದೇಶ(ವಿದೇಶ)
ಸ್ವಸ್ಥ x ಅಸ್ವಸ್ಥ
ಸ್ವಾರ್ಥ x ನಿಸ್ವಾರ್ಥ
ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ x ಪರಾವಲಂಬನೆ
ಸ್ವಿಕರಿಸು x ನಿರಾಕರಿಸು

ಹೀನ x ಶ್ರೇಷ್ಠ
ಹಿಂಸೆ x ಅಹಿಂಸೆ
ಹಿಗ್ಗು x ಕುಗ್ಗು
ಹಿತ x ಅಹಿತ
*******

116 ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು:

 1. ನಮಗೆ ವಿರುದ್ದಾರ್ಥಕ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿರಿ

  ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರಅಳಿಸಿ
 2. ಸ್ನೇಹ ಪದದ ವಿರುದ್ದ ಪದ ತಿಳಿಸಿ ಸರ್

  ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರಅಳಿಸಿ
 3. ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿರುದ್ಧ ಪದ ಯಾವುದು ಸರ್

  ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರಅಳಿಸಿ
 4. ಸ್ಥಾವರ ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಪದ ತಿಳಿಸಿ ಸರ

  ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರಅಳಿಸಿ
 5. ವಿರುದ್ಧ ಎಂಬ ಪದದ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದ ತಿಳಿಸಿ

  ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರಅಳಿಸಿ
 6. ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರಗಳು
  1. ಉಳಿಸು x ಅಳಿಸು
   ಬಹಿರಂಗ x ಅಂತರಂಗ
   ಕಮರು x ಚಿಗುರು
   ಸಮ x ಅಸಮ
   ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ x ನಿರುತ್ತರ.

   ಅಳಿಸಿ
 7. ರಕ್ಷಕ ವಿರುದಾಥ೯ಕ ಪದಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ.

  ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರಅಳಿಸಿ
 8. ಒಳ್ಳೆದು,ಥಾಂಕ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ದೀವಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಈ ಸೇವೆಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಅವಶ್ಶಕವಾದುದು

  ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರಅಳಿಸಿ
 9. ಅವಸರ್ಪಿಣಿ ವಿರುದ್ಧ ಪದ ತಿಳಿಸಿ ಸರ್

  ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರಅಳಿಸಿ
 10. ಅಭ್ಯಾಸ ಪದದ ವಿರುದ್ಧ ಪದ ಹೇಳಿ

  ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರಅಳಿಸಿ
 11. ಪಡೆದೀಯೈದು ಬಿಡಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ ಸರ್

  ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರಅಳಿಸಿ
 12. ವಿರುದ್ಧ ಪದದ ವಿರುದ್ಧ ಪದ ತಿಳಿಸಿ

  ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರಅಳಿಸಿ
 13. ದುರಾಸೆ ಪದದ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದ ತಿಳಿಸಿ

  ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರಅಳಿಸಿ
 14. 'ಮೂಡು' ಈ ಪದದ ವಿರುದ್ಧಾಥ೯ಕ ಪದ ತಿಳಿಸಿ.

  ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರಅಳಿಸಿ
 15. ಹೆಮ್ಮೆ, ವಿವರ ಪದದ ವಿರುದ್ದ ಪದ

  ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರಅಳಿಸಿ
 16. ಹೆಮ್ಮೆ ಪದದ ವಿರುದ್ಧ ಪದ ತಿಳಿಸಿ

  ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರಅಳಿಸಿ
 17. ಅಂಜುಬುರುಕ ಪದದ ವಿರುದ್ಧ ಪದವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ

  ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರಅಳಿಸಿ
 18. ದುರಾಭಿಮಾನ ಈ ಪದದ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದ ತಿಳಿಸಿ

  ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರಅಳಿಸಿ
 19. ಕ್ರೂರ ಪದದ ವಿರುದ್ದ ಪದ ತಿಳಿಸಿ

  ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರಅಳಿಸಿ
 20. ನಿತ್ಯ ಪದದ ವಿರುದ್ದಪದ ತಿಳಿಸಿ

  ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರಅಳಿಸಿ
 21. ಕಾರ್ಯ ಪದದ ವಿರುದ್ಧ ಪದ ತಿಳಿಸಿ..

  ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರಅಳಿಸಿ
 22. ಉರ್ದು ಶಾಲೆಯ ದ್ವಿತೀಯ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ 8 9 10ನೇ ತರಗತಿಯ ನೋಟ ಪ್ರಕಟಿಸಿ ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸರ್

  ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರಅಳಿಸಿ
 23. ಧೀರ್ಘ ಪದದ ವಿರುದ್ಧ ಪದ ಯಾವುದು?

  ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರಅಳಿಸಿ
 24. ಅದ್ಬುತ & ಪ್ರತಿಫಲ ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಪದ ತಿಳಿಸಿ

  ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರಅಳಿಸಿ
 25. ಮೃತ ಪದದ ವಿರುದ್ಧ ಪದ ತಿಳಿಸಿ ಸರ್

  ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರಅಳಿಸಿ
 26. 'ಕೊಡುಗೆ' ಪದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಪದ ಿದ್ದರೆ ತಿಳಿಸಿ ಗುರುಗಳೆ

  ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರಅಳಿಸಿ
 27. ಎಲ್ಲಾ ಪದಗಳೂ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಉದಾ: ಬಲೆ

  ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರಅಳಿಸಿ
 28. ತಲೆ×ಬುಡ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದೀರಿ, ತಲೆ ಬುಡ ಇವು ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದಗಳಲ್ಲ

  ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರಅಳಿಸಿ