ನನ್ನ ಪುಟಗಳು

05 ನವೆಂಬರ್ 2013

ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಶಬ್ದಗಳು


ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಶಬ್ದಗಳು
ಒಂದು ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ತೀರಾ ವಿರುದ್ಧ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುವ ಇನ್ನೊಂದು ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಶಬ್ದ ಎನ್ನುವರು.
ಕೆಳಗೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ವಿರುದ್ಧ ಪದಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಅಕ್ಷಯ x ಕ್ಷಯ
ಅದೃಷ್ಟ x  ದುರಾದೃಷ್ಟ
ಅನುಭವ x  ಅನನುಭವ

ಅನಾಥ x ನಾಥ
ಅಪೇಕ್ಷೆ x ಅನಪೇಕ್ಷೆ

ಅಭಿಮಾನ x ನಿರಭಿಮಾನ
ಅಭ್ಯಾಸ x ದುರಭ್ಯಾಸ (ಕೆಟ್ಟಅಭ್ಯಾಸ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ),  ನಿರಭ್ಯಾಸ ( ಯಾವ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ)
ಅಮೃತ x  ವಿಷ

ಅಮೂಲ್ಯ x ನಿಕೃಷ್ಟ (ಅನಮೂಲ್ಯ)
ಅರ್ಥ x ಅನರ್ಥ
ಅವಶ್ಯಕ x ಅನಾವಶ್ಯಕ
ಅಸೂಯೆ x ಅನಸೂಯೆ
ಆಚಾರ x ಅನಾಚರ
ಆಡಂಬರ x ನಿರಾಡಂಬರ
ಆತಂಕ x ನಿರಾತಂಕ
ಆದರ x ಅನಾದರ
ಆಧುನಿಕ x  ಪ್ರಾಚೀನ
ಆಯಾಸ x ಅನಾಯಾಸ
ಆರಂಭ x ಅಂತ್ಯ
ಆರೋಗ್ಯ x ಅನಾರೋಗ್ಯ
ಆಸೆ x ನಿರಾಸೆ
ಆಹಾರ x ನಿರಾಹಾರ
ಇಂಚರ x ಕರ್ಕಶ

ಇಂದು x ನಾಳೆ (ನಿನ್ನೆ)
ಇಹಲೋಕ x ಪರಲೋಕ
ಉಗ್ರ x ಶಾಂತ
ಉಚ್ಚ x ನೀಚ
ಉತ್ತಮ x ಕಳಪೆ (ಅಧಮ)
ಉತ್ಸಾಹ x ನಿರುತ್ಸಾಹ
ಉದಾರ x ಅನುದಾರ
ಉನ್ನತ x ಅವನತ
ಉನ್ನತಿ x ಅವನತಿ
ಉಪಕಾರ x  ಅಪಕಾರ
ಉಪಯೋಗ x ನಿರುಪಯೋಗ
ಉಪಾಯ x ನಿರುಪಾಯ
ಪಾಹಾರ x ಪ್ರಧಾನಾಹಾರ 
ಊರ್ಜಿತ x  ಅನೂರ್ಜಿತ
ಒಂಟಿ x ಜೊತೆ (ಗುಂಪು)
ಒಡೆಯ x ಸೇವಕ
ಒಣ  x ಹಸಿ
ಕನಸು x ನನಸು

ಕನ್ಯೆ x ಸ್ತ್ರೀ
ಕಲ್ಮಶ x ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶ
ಕಾಲ x ಅಕಾಲ
ಕೀರ್ತಿ x  ಅಪಕೀರ್ತಿ
ಕೃತಜ್ಞ x  ಕೃತಘ್ನ
ಖಂಡ x ಅಖಂಡ
ಗೌರವ x ಅಗೌರವ
ಚಲ x ನಿಶ್ಚಲ
ಚಿಂತೆ x ನಿಶ್ಚಿಂತೆ
ಚೇತನ  ಅಚೇತನ
ಜಂಗಮ x ಸ್ಥಾವರ
ಜನ x ನಿರ್ಜನ
ಜನನ x ಮರಣ
ಜಯ x ಅಪಜಯ
ಜಲ x ನಿರ್ಜಲ

ಜಾತ x ಅಜಾತ
ಜಾತಿ x ವಿಜಾತಿ
ಜ್ಞಾನ x ಅಜ್ಞಾನ
ಟೊಳ್ಳು x ಗಟ್ಟಿ
ತಂತು x ನಿಸ್ತಂತು
ತಜ್ಞ x ಅಜ್ಞ

ತಲೆ x ಬುಡ
ತೇಲು x ಮುಳುಗು
ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ x ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ
ಧೈರ್ಯ x  ಅಧೈರ್ಯ
ನಂಬಿಕೆ x ಅಪನಂಬಿಕೆ
ನಗು x ಅಳು

ನಾಶ x ಅನಾಶ
ನಿಶ್ಚಿತ x ಅನಿಶ್ಚಿತ
ನೀತಿ x ಅನೀತಿ
ನ್ಯಾಯ x ಅನ್ಯಾಯ

ಪ್ರಜ್ಞೆ x ಮೂರ್ಚೆ
ಪಾಪ x ಪುಣ್ಯ
ಪುರಸ್ಕಾರ x ತಿರಸ್ಕಾರ
ಪೂರ್ಣ x ಅಪೂರ್ಣ
ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ x ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ

ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ x ನಿರುತ್ಸಾಹಕ
ಫಲ x ನಿಷ್ಫಲ
ಬಡವ x ಬಲ್ಲಿದ/ ಶ್ರೀಮಂತ

ಬತ್ತು x ಜಿನುಗು
ಬಹಳ/ಹೆಚ್ಚು x ಕಡಿಮೆ
ಬಾಲ್ಯ x  ಮುಪ್ಪು

ಬೀಳು x ಏಳು
ಬೆಳಕು x ಕತ್ತಲೆ
ಭಕ್ತ x ಭವಿ
ಭಯ x ನಿರ್ಭಯ/ ಅಭಯ
ಭಯಂಕರ x ಅಭಯಂಕರ
ಭೀತಿ x ನಿರ್ಭೀತಿ
ಮಬ್ಬು x ಚುರುಕು
ಮಿತ x ಅಮಿತ
ಮಿತ್ರ x ಶತ್ರು
ಮೂಡು x ಮುಳುಗು (ಮರೆಯಾಗು)
ಮೂರ್ಖ x ಜಾಣ
ಮೃದು x ಒರಟು
ಮೌಲ್ಯ x ಅಪಮೌಲ್ಯ
ಯಶಸ್ವಿ x ಅಪಯಶಸ್ವಿ
ಯೋಚನೆ x ನಿರ್ಯೋಚನೆ
ಯೋಚನೆ x ನಿರ್ಯೋಚನೆ

ರೀತಿ  x ಅರೀತಿ
ರೋಗ x ನಿರೋಗ
ಲಕ್ಷ್ಯ x ಅಲಕ್ಷ್ಯ
ಲಾಭ x ನಷ್ಟ
ವಾಸ್ತವ x ಅವಾಸ್ತವ

ವಿನಯ x ಅವಿನಯ
ವಿಭಾಜ್ಯ x ಅವಿಭಾಜ್ಯ
ವಿರೋಧ x ಅವಿರೋಧ

ವೀರ x ಹೇಡಿ
ವೇಳೆ x ಅವೇಳೆ
ವ್ಯಯ x ಆಯ
ವ್ಯವಸ್ಥೆ x ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ
ವ್ಯವಹಾರ x ಅವ್ಯವಹಾರ
ಶಿಷ್ಟ  x ದುಷ್ಟ
ಶುಚಿ x ಕೊಳಕು
ಶೇಷ x ನಿಶ್ಶೇಷ
ಶ್ರೇಷ್ಟ x ಕನಿಷ್ಠ

ಸಂಕೋಚ x ನಿಸ್ಸಂಕೋಚ
ಸಂಶಯ x ನಿಸ್ಸಂಶಯ
ಸಜ್ಜನ x ದುರ್ಜನ
ಸತ್ಯ x ಅಸತ್ಯ

ಸದ್ದು x ನಿಸದ್ದು (ಶಬ್ದ x ನಿಶ್ಶಬ್ದ)
ಸದುಪಯೋಗ x ದುರುಪಯೋಗ
ಸಮಂಜಸ x ಅಸಮಂಜಸ
ಸಮತೆ x ಅಸಮತೆ
ಸಮರ್ಥ x ಅಸಮರ್ಥ
ಸಹಜ x ಅಸಹಜ
ಸಹ್ಯ x ಅಸಹ್ಯ
ಸಾಧಾರಣ x ಅಸಾಧಾರಣ
ಸಾಧು x ಅಸಾಧು?
ಸಾಹುಕಾರ x ಬಡವ

ಸುಂದರ x ಕುರೂಪ
ಸುಕೃತಿ x ವಿಕೃತಿ
ಸುದೈವಿ x ದುರ್ಧೈವಿ
ಸೂರ್ಯೋದಯ x ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ
ಸೌಭಾಗ್ಯ x ದೌರ್ಭಾಗ್ಯ
ಸ್ತುತಿ x ನಿಂದೆ
ಸ್ವದೇಶ x ಪರದೇಶ(ವಿದೇಶ)
ಸ್ವಸ್ಥ x ಅಸ್ವಸ್ಥ
ಸ್ವಾರ್ಥ x ನಿಸ್ವಾರ್ಥ
ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ x ಪರಾವಲಂಬನೆ
ಸ್ವಿಕರಿಸು x ನಿರಾಕರಿಸು

ಹೀನ x ಶ್ರೇಷ್ಠ
ಹಿಂಸೆ x ಅಹಿಂಸೆ
ಹಿಗ್ಗು x ಕುಗ್ಗು
ಹಿತ x ಅಹಿತ
*******
ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ