ನನ್ನ ಪುಟಗಳು

05 ನವೆಂಬರ್ 2013

ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಶಬ್ದಗಳು

ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಶಬ್ದಗಳು
ಒಂದು ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ತೀರಾ ವಿರುದ್ಧ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುವ ಇನ್ನೊಂದು ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಶಬ್ದ ಎನ್ನುವರು.
ಕೆಳಗೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ವಿರುದ್ಧ ಪದಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಅದೃಷ್ಟ × ದುರಾದೃಷ್ಟ
ಅನುಭವ × ಅನನುಭವ
ಅಮೃತ × ವಿಷ
ಅವಶ್ಯಕ × ಅನಾವಶ್ಯಕ
ಆದರ × ಅನಾದರ
ಆಧುನಿಕ × ಪ್ರಾಚೀನ
ಆಯಾಸ × ಅನಾಯಾಸ
ಆರಂಭ × ಅಂತ್ಯ
ಆರೋಗ್ಯ × ಅನಾರೋಗ್ಯ
ಆಸೆ × ನಿರಾಸೆ
ಉಚ್ಚ × ನೀಚ
ಉತ್ತಮ × ಕಳಪೆ (ಅಧಮ)
ಉತ್ಸಾಹ × ನಿರುತ್ಸಾಹ
ಉಪಯೋಗ × ನಿರುಪಯೋಗ
ಊರ್ಜಿತ × ಅನೂರ್ಜಿತ
ಒಣ × ಹಸಿ
ಕೀರ್ತಿ × ಅಪಕೀರ್ತಿ
ಕೃತಜ್ಞ × ಕೃತಘ್ನ
ಗೌರವ × ಅಗೌರವ
ಚೇತನ × ಅಚೇತನ
ಜನನ × ಮರಣ
ಜಯ × ಅಪಜಯ
ಜಾತಿ × ವಿಜಾತಿ
ಜ್ಞಾನ × ಅಜ್ಞಾನ
ನಂಬಿಕೆ × ಅಪನಂಬಿಕೆ
ನಗು × ಅಳು
ನ್ಯಾಯ × ಅನ್ಯಾಯ
ಪೂರ್ಣ × ಅಪೂರ್ಣ
ಬಡವ × ಬಲ್ಲಿದ/ ಶ್ರೀಮಂತ
ಬಹಳ/ಹೆಚ್ಚು × ಕಡಿಮೆ
ಮಿತ × ಅಮಿತ
ಮೃದು × ಒರಟು
ರೋಗ × ನಿರೋಗ
ಲಕ್ಷ್ಯ × ಅಲಕ್ಷ್ಯ
ಲಾಭ × ನಷ್ಟ
ವಾಸ್ತವ × ಅವಾಸ್ತವ
ವಿರೋಧ × ಅವಿರೋಧ
ವ್ಯವಹಾರ × ಅವ್ಯವಹಾರ
ಶಿಷ್ಟ × ದುಷ್ಟ
ಶುಚಿ × ಕೊಳಕು
ಶ್ರೇಷ್ಟ × ಕನಿಷ್ಠ
ಸಜ್ಜನ × ದುರ್ಜನ
ಸತ್ಯ × ಅಸತ್ಯ
ಸದುಪಯೋಗ × ದುರುಪಯೋಗ
ಸಮತೆ × ಅಸಮತೆ
ಸಹಜ × ಅಸಹಜ
ಸಾಧಾರಣ × ಅಸಾಧಾರಣ
ಸಾಹುಕಾರ × ಬಡವ
ಸುಕೃತಿ × ವಿಕೃತಿ
ಸುದೈವಿ × ದುರ್ಧೈವಿ
ಸ್ತುತಿ × ನಿಂದೆ
ಸ್ವಾರ್ಥ × ನಿಸ್ವಾರ್ಥ
ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ × ಪರಾವಲಂಬನೆ
ಸ್ವಿಕರಿಸು × ನಿರಾಕರಿಸು
ಹಿಗ್ಗು × ಕುಗ್ಗು
ಅರ್ಥ x ಅನರ್ಥ
ಆಚಾರ x ಅನಾಚರ
ಆಡಂಬರ × ನಿರಾಡಂಬರ
ಆತಂಕ × ನಿರಾತಂಕ
ಆಹಾರ x ನಿರಾಹಾರ
ಇಹಲೋಕ × ಪರಲೋಕ
ಉಗ್ರ × ಶಾಂತ
ಉದಾರ x ಅನುದಾರ
ಉನ್ನತಿ × ಅವನತಿ
ಉಪಕಾರ × ಅಪಕಾರ
ಒಡೆಯ × ಸೇವಕ
ಕನಸು × ನನಸು
ಕಲ್ಮಶ x ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶ
ಕಾಲ x ಅಕಾಲ
ಖಂಡ × ಅಖಂಡ
ಚಲ x ನಿಶ್ಚಲ
ಚಿಂತೆ x ನಿಶ್ಚಿಂತೆ
ಜನ x ನಿರ್ಜನ
ಜಲ x ನಿರ್ಜಲ
ತಂತು x ನಿಸ್ತಂತು
ತೇಲು × ಮುಳುಗು
ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ × ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ
ಧೈರ್ಯ x  ಅಧೈರ್ಯ
ನಿಶ್ಚಿತ x ಅನಿಶ್ಚಿತ
ನೀತಿ x ಅನೀತಿ
ಪಾಪ × ಪುಣ್ಯ
ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ × ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ
ಫಲ x ನಿಷ್ಫಲ
ಬಾಲ್ಯ × ಮುಪ್ಪು
ಬೆಳಕು × ಕತ್ತಲೆ
ಭಯ × ನಿರ್ಭಯ/ ಅಭಯ
ಭಯಂಕರ × ಅಭಯಂಕರ
ಭೀತಿ × ನಿರ್ಭೀತಿ
ಮಬ್ಬು × ಚುರುಕು
ಮಿತ್ರ × ಶತ್ರು
ಮೂರ್ಖ × ಜಾಣ
ಮೌಲ್ಯ × ಅಪಮೌಲ್ಯ
ಯೋಚನೆ x ನಿರ್ಯೋಚನೆ
ವಿಭಾಜ್ಯ × ಅವಿಭಾಜ್ಯ
ವೇಳೆ x ಅವೇಳೆ
ವ್ಯಯ × ಆಯ
ವ್ಯವಸ್ಥೆ × ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ
ಶೇಷ x ನಿಶ್ಶೇಷ
ಸಂಶಯ × ನಿಸ್ಸಂಶಯ
ಸಮಂಜಸ × ಅಸಮಂಜಸ
ಸಮರ್ಥ × ಅಸಮರ್ಥ
ಸಹ್ಯ × ಅಸಹ್ಯ
ಸೂರ್ಯೋದಯ × ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ
ಸೌಭಾಗ್ಯ × ದೌರ್ಭಾಗ್ಯ
ಸ್ವದೇಶ × ಪರದೇಶ(ವಿದೇಶ)
ಸ್ವಸ್ಥ × ಅಸ್ವಸ್ಥ
ಹಿಂಸೆ x ಅಹಿಂಸೆ
ಹಿತ x ಅಹಿತ

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ