ನನ್ನ ಪುಟಗಳು

29 ನವೆಂಬರ್ 2019

14 ನವೆಂಬರ್ 2019

ನವಿಲುಗರಿ ಪ್ರಕಾಶನದ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು Online ನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿ.

*************************************************
ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಂಪನ್ಮೂಲ SUCCESS SERIES
ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ
*************************************************
ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಗಳು
 
ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು
(online ನಲ್ಲಾದರೆ ಕನಿಷ್ಠ 10 ಸೆಟ್ ಖರೀದಿಸಬೇಕು)
*************************************************
ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಪುಸ್ತಕಗಳು
*************************************************
 
 ಗಣಿತ (ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ) ಖರೀದಿಸಲು 
ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
*************************************************
 
 ಗಣಿತ (ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾಧ್ಯಮ) ಖರೀದಿಸಲು 
ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ *************************************************

 ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ (ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ) 
ಪ್ರತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ :
ನವಿಲುಗರಿ ಪ್ರಕಾಶನ, ಹಾಸನ. 9740053988
*************************************************
 ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ (ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾಧ್ಯಮ) ಖರೀದಿಸಲು  
ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
*************************************************
ವಿಜ್ಞಾನ (ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ) ಖರೀದಿಸಲು  
ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
*************************************************