ನನ್ನ ಪುಟಗಳು

01 ಏಪ್ರಿಲ್ 2019

page-views-monthly-stats

ಕನ್ನಡ ದೀವಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಪುಟ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳು(ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ)
ಅಕ್ಟೋಬರ್-2017 ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ : 17 ಲಕ್ಷ
ನವೆಂಬರ್-2017 ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ : 20 ಲಕ್ಷ
ಡಿಸೆಂಬರ್-2017 ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ : 22 ಲಕ್ಷ
ಜನವರಿ-2018 ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ : 25 ಲಕ್ಷ
ಫೆಬ್ರವರಿ-2018 ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ : 28 ಲಕ್ಷ
ಮಾರ್ಚ್-2018 ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ : 30 ಲಕ್ಷ
ಏಪ್ರಿಲ್-2018 ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ : 31ಲಕ್ಷ
ಮೇ-2018 ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ : 32 ಲಕ್ಷ
ಜೂನ್-2018 ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ : 35 ಲಕ್ಷ
ಜುಲೈ-2018 ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ : 40 ಲಕ್ಷ
ಆಗಸ್ಟ್-2018 ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ : 45 ಲಕ್ಷ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-2018 ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ : 49 ಲಕ್ಷ
ಅಕ್ಟೋಬರ್-2018 ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ : 52 ಲಕ್ಷ
ನವೆಂಬರ್-2018 ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ : 57 ಲಕ್ಷ
ಡಿಸೆಂಬರ್-2018 ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ : 61 ಲಕ್ಷ
ಜನವರಿ-2019 ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ : 67 ಲಕ್ಷ
ಫೆಬ್ರವರಿ-2019 ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ : 73 ಲಕ್ಷ
ಮಾರ್ಚ್‌-2019 ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ : 77 ಲಕ್ಷ

ಏಪ್ರಿಲ್-2019 ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ : 79 ಲಕ್ಷ
ಮೇ-2019 ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ : 80 ಲಕ್ಷ
ಜೂನ್-2019 ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ : 87 ಲಕ್ಷ
ಜುಲೈ-2019 ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ : 95 ಲಕ್ಷ
ಆಗಸ್ಟ್-2019 ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ : 1 ಕೋಟಿ 
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-2019 ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ : 1 ಕೋಟಿ 8 ಲಕ್ಷ
ಅಕ್ಟೋಬರ್-2019 ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ : 1 ಕೋಟಿ 18 ಲಕ್ಷ
ನವೆಂಬರ್-2019 ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ : 1 ಕೋಟಿ 30 ಲಕ್ಷ
ಡಿಸೆಂಬರ್-2019 ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ : 1 ಕೋಟಿ 39 ಲಕ್ಷ
ಜನವರಿ-2020 ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ : 1 ಕೋಟಿ 45 ಲಕ್ಷ
ಫೆಬ್ರವರಿ-2020 ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ : 1 ಕೋಟಿ 53 ಲಕ್ಷ 

 


 *************

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ