ನನ್ನ ಪುಟಗಳು

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ನುಡಿ ಅಥವಾ ಬರಹ ತಂತ್ರಾಂಶದ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಬಹುದು ಹಾಗೂ ಹಾಗೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ ಸಾಲುಗಳನ್ನು Copy ಮಾಡಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಗೆ Paste ಮಾಡಬಹುದು. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮೈಲ್ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿಂದ Copy ಮಾಡಿ Paste ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

Help (F12 - switch between Kannada and English language)
(ಕನ್ನಡದಿಂದ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಗೆ, ಇಂಗ್ಲೀಷಿನಿಂದ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬದಲಾಯಿಸಲು F12 ಕೀ ಒತ್ತಿರಿ)

ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕನ್ನಡ ಟೈಪಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅನುವಾದಕ ಅಂತರ್ಜಾಲ ತಾಣಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ


    ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ